HKMO SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ

Odamız Ana Yönetmeliğinin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanmasından sonra, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest çalışan, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten kişi ve kuruluşların meslekî etkinliklerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin meslekî, bilimsel ve teknik esaslarının Ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygunluğunu, serbest mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların, meslekî denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri üreten yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile bu hizmetleri yapan, yaptıran, onaylayan, uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) 32 nci ve 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO`ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) geomatik, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendis ve yüksek mühendislerini,

b) HKMMH: Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

c) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

ç) SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH`den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO`ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini,

d) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO`ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu,

e) SHKMMH: Yalnızca SHKM`nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

f) Tescil Belgesi: HKMO`ya kaydını yaptıran SHKMMB`nin, SHKMMH`yi yapmaya yetkili olduğunu belirten (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) ve hisse sahibi HKM`lerin isimlerinin yazıldığı belgeyi,

g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ğ) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  İrtibat bürosu: SHKMMB tarafından hisse sahibi HKM sayısı kadar açılabilen ve İrtibat Bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde ikamet eden en az bir HKM`nin sürekli çalıştığı birimi,

h) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  Şube: SHKMMB tarafından hisse sahibi HKM sayısı kadar açılabilen ve Şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde ikamet eden en az bir HKM`nin sürekli çalıştığı birimi,

ı) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimi: Yeni açılacak SHKMMB hisse sahibi HKM`ye yönelik, HKMO Yönetim Kurulu tarafından konusu, süresi ve ilkeleri belirlenen eğitimi,

i) (Ek:RG-3/3/2017-29996) Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından, SHKMMB hissedarlarının meslek mensubu olup olmadığını, mesleğini serbest olarak yapma yetkisi bulunup bulunmadığını, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığını, sicil durumunu, HKMO tarafından düzenlenen TİP Sözleşmenin kullanılıp kullanılmadığını, TİP Sözleşmenin HKMO tarafından onaylanıp onaylanmadığını ve TİP Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

j) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

k) (Ek:RG-3/3/2017-29996)   Tescil Yenileme Kartı: İçeriği ve şekli HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen SHKMMB`lerdeki hisse sahibi HKM`lerin isimlerinin yazıldığı ve her yıl onaylattığı belgeyi,

l) (Ek:RG-3/3/2017-29996)   TİP Sözleşme: İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen ve SHKMMB hisse sahibi HKM`lertarafından üretecekleri hizmetler için kullanılacak HKMO`nun internet sayfasından üye şifresi ile alınan iş yapım sözleşmelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları, Kuruluş ve Çalışma Koşulları

SHKMMB`nin çalışma alanları

MADDE 5 – (1) (Değişik cümle:RG-3/3/2017-29996)  HKMMH ile ilgili SHKM`lerin yapacağı veya organize edeceği işler; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 28/7/2008 tarihli ve 2008/14001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tapu Planları Tüzüğü, 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, 11/10/1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik hükümleri ile diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında tanımlanan ve aşağıda belirtilen işlerdir:

a) Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı.

b) Kadastral haritalar.

c) Kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri.

ç) Etüt ve işletme haritalarının yapımı.

d) Yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı.

e) Tescile konu olan harita ve planların yapımı.

f) Deformasyon ölçmeleri.

g) Plankote.

ğ) Hidrografik ölçmeler.

h) Konum belirlemeleri.

ı) Yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri.

i) Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri.

j) Kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları.

k) Bilgi sistemleri.

l) Taşınmazlar ile ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik veya kontrollük hizmetleri.

m) Jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri.

n) (Ek:RG-3/3/2017-29996) Kentsel dönüşüm uygulamalarında harita mühendislik hizmetleri.

o) (Ek:RG-3/3/2017-29996) Yapı aplikasyon projesi, uygulaması ve fenni mesuliyet hizmetleri.

ö) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  Sayısal arazi modeli üretimi, ortofoto görüntü ve ortofoto harita üretimi.

p) (Ek:RG-3/3/2017-29996) Uydu görüntülerinin işlenmesi ve analiz edilmesi.

SHKMMB`nin tescili için gerekli koşullar ve belgelendirme

MADDE 6 – (1) SHKMMB`nin HKMO`ya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ortaklık hissesi oranlarını sağlamak koşuluyla, SHKMMB adına tam gün çalışan kendi hesabına veya ortak en az bir SHKM`nin bulunması gerekir.

(2) HKMO`ya kayıt ve tescilini yaptıran SHKMMB`ye, SHKMMH yapmaya yetkili olduğunu belirten Tescil Belgesi verilir.

(3) SHKMMH yapmak üzere HKMO`dan Tescil Belgesi almış SHKM`ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar.

(4) (Ek:RG-3/3/2017-29996) SHKMMB`lerin tescilleri sona erdirilmeden LİHKAB, LİHKAB`ların tescilleri sona erdirilmeden de SHKMMB kurulamaz. Anılan bürolarda kendi yetki alanı dışında işlem yürütülemez.

(5) (Ek:RG-3/3/2017-29996) SHKMMB adi ortaklık şeklinde bir araya gelen gerçek kişi ya da tüzel kişilerden oluşuyorsa HKMO`ya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için 6 ncı ve 8 inci maddelerde belirtilen koşullara uyulması zorunludur.

Büroların tescili ve yıllık onaylarının yapılması

MADDE 7 – (1) SHKMMH yapmak üzere büroların tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) İki adet renkli vesikalık fotoğraf.

3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

4) (...)(1)

b) Yıllık onay için:

1) Büro Tescil Belgesi.

2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) (...)(2)

Şirketlerde HKM`nin hisse sahibi olma koşulu

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Şirket, SHKMMH yapmak üzere bir veya birden fazla HKM tarafından kurulur.

(2) (Değişik:RG-3/3/2017-29996)   SHKMMB`nin TMMOB`ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları ile kurulması hâlinde, HKM`nin ya da HKM`lerin ortaklık hissesinin; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

(3) (Mülga:RG-3/3/2017-29996)

(4) (Mülga:RG-3/3/2017-29996)

Şirketlerin tescili ve yıllık onaylarının yapılması

MADDE 9 – (1) SHKMMH yapmak üzere şirketlerin tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) İlk kayıt için:

1) Tip Başvuru Formu.

2) Tüm ortakların ikişer adet renkli vesikalık fotoğrafı.

3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

4) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Birden çok ortaklı şirketlerde, hisse sahibi HKM`nin, SHKMMH`den sorumlu teknik müdür olduğunu da belirten Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

5) (...)(3)

b) Yıllık onay için:

1) Büro Tescil Belgesi.

2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

3) Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.

4) Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması hâlinde değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi.

5) (...)(4)

6) (Ek:RG-3/3/2017-29996) TMMOB`ye bağlı Oda üyesi ortaklar için ilgili Odadan alınan üyelik belgesi.

(2) Kayıt ve yenileme işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Belgenin sureti veya fotokopisi HKMO yetkilisi tarafından onaylanır.

İrtibat bürosu veya şube açılması ve yıllık onayları

MADDE 10 – (1) Büroların veya şirketlerin irtibat bürosu veya şube açabilmesi ve yıllık onayı aşağıdaki kurallara göre yapılır.

a) Bürolar için:

1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında HKMO`nun iznini alarak açılır.

3) İrtibat bürolarında en az bir HKM sürekli çalışmak zorundadır.

4) İrtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM`ye veya HKM`lere, HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

5) (Değişik:RG-3/3/2017-29996)  İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosunun açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi.

6) İrtibat bürosu HKMO`ya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

b) Şirketler için:

1) Ana Sözleşmede "Şube veya İrtibat Bürosu açabilir" ibaresi olmalıdır.

2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını HKMO`nun iznini alarak açabilirler.

3) Şirketler, en fazla şirket ortağı SHKM`nin sayısı kadar Şube veya İrtibat Bürosu açabilirler.

4) Şube veya irtibat bürosunda en az bir HKM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

5) Şube veya irtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM`ye veya HKM`lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

6) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) SHKMMB şubesinde çalışan HKM için şubenin açıldığı ilçe idari sınırları içerisinde alınmış ikametgâh belgesi.

7) Şube veya irtibat bürosu HKMO`ya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

(2) SHKMMB`ler ile birlikte şube veya irtibat bürosunun da yıllık onayı yapılır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri şubeler ve irtibat büroları için de uygulanır.

 

Büroların şirkete dönüştürülmesi

MADDE 11 – (1) Büroların şirkete dönüştürülmesi için;

a) Büro tescil belgesi ve yenileme kartının HKMO`ya iade edilmesi,

b) Büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi,

c) HKMO tarafından istenen diğer belgelerin ibraz edilmesi,

gereklidir.

Kayıt ve yenileme ücreti

MADDE 12 – (1) Büro tescil kayıt ve yenileme ücretleri her yıl için HKMO Genel Kurulunca belirlenir.

(2) Şube veya irtibat bürosunun tescil ve yenileme ücreti normal ücretlerin iki katıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışmalar, Yetkiler, Sorumluluklar ve İdarî Yaptırımlar

HKMO`nun yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) HKMO`nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) HKMO Yönetim Kurulu, tescillerin yapılmasında, belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.

c) HKMO, SHKMMH`nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelik, şartname ve standartlara uygun, TMMOB tarafından belirlenen meslekî davranış ilkelerine, Ülke ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

ç) HKMO Yönetim Kurulu, SHKMMB`yi ve iş alanlarını, şikâyet olsun ya da olmasın her zaman denetlemeye yetkilidir.

d) HKMO her yıl ocak ayında SHKMMB`de ücretle çalışan HKM`lerin en az ücretlerini belirlemekle yetkili ve görevlidir.

e) (Ek:RG-3/3/2017-29996) HKMO, Odaya tescilli olsun ya da olmasın şirket ve bürolarda, ücretli çalıştırılan HKM`ye veya HKM`lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenip ödenmediğini denetler. Bu denetim sonucunda ücretli çalıştırılanlar için HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumunda, HKM`ye üyeliğine ilişkin belge verilmez.

f) (Ek:RG-3/3/2017-29996) HKMO, şube ve merkeze bağlı temsilcilikler, 17/2/2007 tarihli ve 26437 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında gelişen ve değişen teknik ve teknolojilerin izlenmesi ve yeni yasal düzenleme ve uygulama standartlarının paylaşılması için her yıl en az bir meslek içi eğitim düzenler.

g) (Ek:RG-3/3/2017-29996) HKMO, yeni açılacak SHKMMB hisse sahibi HKM`lere yönelik, Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimi düzenler.

SHKMMB`nin yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) SHKMMB`nin yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) SHKMMH`yi yapmaya yalnızca HKMO tarafından Tescil Belgesi verilen SHKMMB yetkilidir. Tescil Belgesi görülecek şekilde işyerine asılır.

b) SHKM sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretebilir.

c) SHKMMB`nin HKMO`ya tescilinin yapılmış olması; kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.

ç) SHKMMB tescilleri yılı içinde geçerli olup, her yıl ocak ayı içinde yenilenir. Yenileme işlemi yazılı olarak yapılır.

d) Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SHKMMB geçici olarak tescilinin iptalini isteyebilir.

e) SHKMMB`nin yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilenmesiyle olur.

f) HKMO`ya tescili yapılmamış SHKMMB`ler, SHKMMH`yi yürütemezler.

g) (Değişik:RG-3/3/2017-29996)  SHKMMB`de hisse sahibi HKM`ler tescile ve tasdike konu olan teknik belgeleri imzalar. SHKM`lerin sorumluluğunda ücretli çalışan HKM`ler tescile ve tasdike konu belgelerin dışında kalan diğer teknik belgeleri imzalayabilirler.

ğ) SHKMMB`ler ihale ile aldıkları işleri ihalenin yapıldığı merkezdeki şube, Merkeze bağlı temsilciliğe ya da ilgili temsilciliğe otuz gün içinde bildirmekle ve diğer işler için hazırlanan tip sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmakla yükümlüdür.

h) SHKMMB`ler, SHKMMH`yi işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin HKMO`nun (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996)  mesleki faaliyet denetiminden geçirmekle yükümlüdürler.

ı) (Değişik:RG-3/3/2017-29996)  SHKMMB`lerin talebe bağlı üreteceği işler için, meslekî faaliyet denetimi hizmet karşılığı olarak Genel Kurul tarafından belirlenen maktu TİP Sözleşme bedeli uygulanır. İhaleli işler için ise Genel Kurul tarafından belirlenen maktu Mesleki Faaliyet Denetim bedeli uygulanır.

i) SHKMMB`ler meslekî dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak veya birbirlerine zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

j) (...)(5)

k) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  SHKMMB`ler ücretli çalıştırdıkları HKM`ye veya HKM`lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediğini SGK`den aldığı belge ile belgelendirir.

l) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  Yüklenilen işlerle ilgili TİP Sözleşme almayan ve mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan SHKM`ler idari soruşturma yapılarak gerektiğinde Onur Kuruluna sevk edilir. İhaleli işlerle ilgili yapılan iş listesini süresi içerisinde Oda`ya bildirmeyen SHKM`ler idari soruşturma yapılarak gerektiğinde Onur Kuruluna sevk edilir.

m) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  SHKM, başka bir SHKM tarafından TİP Sözleşmesi imzalanan işi, tarafların izni olmadan üstlenemez.

n) (Ek:RG-3/3/2017-29996)  SHKMMB tarafından yüklenilen ihaleli işler, aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında liste halinde sorumlu HKMO temsilciliğine verilir.

Tescil Belgesinin yenilenmemesi durumu

MADDE 15 – (1) Tescil Belgesi yenilenmeyen SHKMMB`ler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

a) Kaydı askıya alınır.

b) SHKMMH ile ilgili belge verilmez.

c) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Yeniden başvuru hâlinde eski tescil numarası ile işlem yapılır.

ç) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Genel Kurul tarafından belirlenen ceza uygulanarak tescil yenilemesi yapılır.

d) (Ek:RG-3/3/2017-29996) Takvim yılı içerisinde tescilini yenilemeyen SHKMMB`nin tescili takip eden yılın Ocak ayı sonunda HKMO Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır.

İdarî yaptırımlar

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO`ya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi ve Tescil Yenileme Kartı üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO`ya bildirmeyen SHKMMB`nin tescil belgesi iptal edilir ve hisse sahibi HKM`ler hakkında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) (Değişik:RG-3/3/2017-29996) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan SHKMMH`yi yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine ve yayınlanan ücret tarifesine uymayan, yüklenici olarak ihaleli aldığı işleri otuz gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeyen, talebe bağlı işlerde TİP Sözleşme düzenlemeyen ve düzenlenmiş sözleşmeyi HKMO`yaonaylatmayan, ihaleli işlerle ilgili yapılan iş listesini süresi içerisinde Odaya bildirmeyen, SHKMMH`nin meslekî faaliyet denetim işlerini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen hisse sahibi HKM`ler hakkında HKMO Yönetim Kurulunca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yaptırımların uygulanması

MADDE 17 – (1) Yaptırımların uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) SHKMMB hakkında HKMO Yönetim Kuruluna iletilecek öneri ve şikâyetler HKMO Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde karara bağlanır.

b) Tescil Belgesi iptal edilen SHKM, HKMO Yönetim Kuruluna on beş gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

c) HKMO Yönetim Kurulu, Tescil Belgesi iptal edilen SHKMMB ile Onur Kuruluna sevk edilen SHKM`yi ilgili şubeye, temsilciliğe, valiliğe veya ilgili kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir. Ayrıca, bu durum yayın organlarında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden önce yapılmış tesciller

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil olmuş olan SHKMMB`ler, yıllık onaylarını yaptırmış olmaları kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. SHKMMB`lerin ortağı olan SHKM`ye veya SHKM`lere ait hisseler toplamında bir azalma olması hâlinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Ek cümle:RG-3/3/2017-29996) SHKM`nin vefatı halinde şirketin Oda`ya ilk tescilinde esas alınan Yönetmelikte asgari SHKM hisse oranının altına düşülmemek şartıyla tescili yenilenebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

(1) "(Ek:RG-3/3/2017-29996) Oda tarafından düzenlenecek Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimine katıldığına dair belge." hükmü Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 29.11.2017 tarih ve E:2017/3468 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

(2) "(Ek:RG-3/3/2017-29996) Meslek İçi Eğitime Katılım Belgesi." hükmü Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 29.11.2017 tarih ve E:2017/3468 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

(3) "(Ek:RG-3/3/2017-29996)  Hisse sahibi HKM`lerin, Oda tarafından düzenlenecek Mesleki Faaliyete Başlangıç Eğitimine katıldıklarına dair belge," hükmü Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 29.11.2017 tarih ve E:2017/3468 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

(4) "(Ek:RG-3/3/2017-29996) SHKM ve SHKM`lerin Meslek İçi Eğitime Katılım Belgesi." hükmü Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 29.11.2017 tarih ve E:2017/3468 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

(5) "(Ek:RG-3/3/2017-29996) SHKM, HKMO tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlerin en az birine katılmak zorundadır. SHKM, bağlı olduğu şube dışındaki şube ve merkeze bağlı temsilciliklerde düzenlenen eğitimlere de katılabilir." hükmü Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 29.11.2017 tarih ve E:2017/3468 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık