HKMO YAYIN YÖNETMELİĞİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı süreli ve süresiz olarak HKMO adına yapılan yayınların yayınlanmasına ilişkin kuralları belirlemektir.

Madde 2 - HKMO adına yapılan yayınların; çağdaş, laik ve demokratik hukuk devleti normlarına uygun olarak; ülke çıkarları, kamu yararı ve meslek onurunun korunması doğrultusunda oda–üye iletişiminin geliştirilmesini, mesleki bilimsel ve teknik gelişmelerin aktarılmasını sağlamaktır.

Kapsam:

Madde 3 - Bu yönetmelik; HKMO tarafından sürekli olarak yayınlanan Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Harita Bülteni ile harita ve kadastro mühendisliği ihtisas alanına giren konulardaki kitap ve yayınları ile şubeler tarafından çıkarılan bültenleri kapsar.

Organlar ve Birimler:

Madde 4 -  HKMO adına yayın ile ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için görevli olan organlar,

a) Genel yayın yönetmeni,
b) Yazı işleri müdürleri,
c) Oda yayın kurulu,
d) Bülten yayın kurulu,
e) Şube bülteni yayın kurulu,
f) Yayın danışma kuruludur.

Oda yayınları:

Madde 5 - Oda yayınları şunlardır :

a) Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi (KHMD) harita ve kadastro mühendisliği ve ilgili diğer disiplinlerin akademik çalışmaları ve sonuçlarını, günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan bilimsel ve teknik yayınlar hakkında üyelerini ve yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile dört (4) aylık periyotlarla yılda üç (3) defa yayınlanır. Oda yönetim kurulunun uygun gördüğü durumlarda özel sayı yayınlanır.

b) Harita Bülteni (HB) harita ve kadastro mühendisliği ile ilgili oda görüşlerini üyelere duyurmak, oda ile üyeler arasında iletişim kurmak ve ilişkileri geliştirmek, TMMOB, oda ve şube etkinlikleri hakkında üyeleri bilgilendirmek, odanın; sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkındaki görüşlerini üyelere iletmek amacı ile yayınlanır. Bülten iki (2) aylık periyotlarda yılda en az altı (6) defa yayınlanır.

c) Şube bülteni (şb) şubeler; şube etkinlik alanı içerisindeki üyeleriyle iletişimi sağlamak, etkinlikleri ve diğer konular hakkında üyelerini bilgilendirmek amacı ile bülten yayınlayabilir. Şubeler bülten gideri için ek harcama talep edemezler.

d) Süresiz yayınlar (sy) oda yönetim kurulunun yayınlanmasını uygun gördüğü ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve bilimsel içerikli özgün araştırma yayınlarıdır.

 Organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları genel yayın yönetmeni:

Madde 6 - Genel yayın yönetmeni; HKMO üyeleri arasından, HKMO Yönetim Kurulunca atanır ve yayın kuruluna başkanlık eder. HKMO adına yayınlanan yayınlarda, basın yayın yasasına göre sorumlu ve yetkilidir. HKMO genel merkezi adına yayın işlerinden sorumlu olan organların yönetimi ve koordinasyonundan ve yayınların basılıp dağıtılmasından sorumludur.

Yazı işleri müdürü:

Madde 7 - Yazı işleri müdürü, oda yönetim kurulunca atanır ve oda yönetim kuruluna karşı sorumludur. HKMO adına yayınlanan yayınlarda, basın yayın yasasına göre sorumlu ve yetkilidir. Yazı işleri müdürü, HKMO adına yayınlanan yazıların yasalara, HKMO tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğundan sorumludur.

Yayın Kurulu:

Madde 8 - Yayın kurulları,

a) Oda yayın kurulu : Yayın kurulu en az 5 (beş) üyeden oluşur ve oda yönetim kurulu tarafından atanır. Yayın kurulu, tercihen yayın kurulunu oluşturan üyelerin ikametgahlarına bağlı olarak çoğunluğun ikametgahına en yakın HKMO mekanında toplanır. Yayın kurulunun arşivi de bu mekanda bulunur. Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisine yayınlanması için gelen yazılar ile oda yönetim kurulunun yayınlanması amacı ile incelenmesini istediği, ders kitabı, araştırma ve bilimsel içerikli yayınları, yayın danışma kuruluna iletir. Yayın danışma kurulu tarafından değerlendirilen yazılar ile ders kitabı, araştırma ve bilimsel içerikli yayınları yayına hazırlar. Yayın kurulu üyelerine her toplantı için oda bütçesinde gösterilen oranlarda, oturum ücreti ödenir.

b) Bülten yayın kurulu : Oda yönetim kurulu tarafından atanan en az üç (3) üyeden oluşur. Üyelikler, oda yönetim kurulu tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Bülten yayın kurulu, bülteninde yayınlanacak yazıları seçer ve yayına hazırlar. Oda yönetim kurulu, atanan üyeleri gerekli gördüğü hallerde, her dönem başında ve bir çalışma dönemi boyunca değiştirebilir. Yayın kurulu toplantılarına genel yayın yönetmeni başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının oy verdiği öneri kabul edilir.

c) Şube bülteni yayın kurulu: Şube yönetim kurulunun tarafından atanan en az 3 (üç) üyeden oluşur. Üyelikler, şube yönetim kurulu tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Şube bülteninde yayınlanacak yazıları seçer ve yayına hazırlar. Şube yönetim kurulu; atanan üyeler gerekli gördüğü hallerde her dönem başında veya bir çalışma dönemi boyunca değiştirebilir.

Yayın Danışma Kurulu:

Madde 9 - Harita ve kadastro mühendisliği eğitimi veren üniversiteler ile kamu ve özel kurumlarda çalışan uzmanlar arasından, oda yönetim kurulu tarafından atanan üyelerden oluşturulur.

Madde 10 - Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisinde yayınlanması için, oda yayın kurulu tarafından gönderilen yazıları değerlendirir. Yayınlanmasını uygun gördüğü yazıları oda yayın kuruluna bildirir. Yayınlanmasını uygun görmediği yazıları da oda yayın kuruluna iade eder.

Madde 11 - Oda yönetim kurulu tarafından yayınlanmak amacı ile incelenmesini istediği ders kitabı ve bilimsel içerikli yayınları inceler ve yayınlanacak yayın hakkındaki görüşlerini oda yönetim kuruluna iletir.

Madde 12 - Yayın danışma kurulu üyelerine her incelemeye karşılık oda yönetim kurulunca, o yıl için belirlenen oranlarda ödeme yapılır.

Şube bülteni :

Madde 13 - Şube bültenlerinde; şube etkinlik alanları içindeki üyeler ile iletişim kurmak ve ilişkiyi geliştirmek amacı için yazılan yazılar ve şube etkinliklerine ait yazılar yer alır.

Madde 14 - Şube yönetim kurulu tarafından atanacak olan yazı işleri müdürü ve yayın kurulu için genel merkezin oluru alınır.

Madde 15 - Şube bülteninden; basın yayın yasasına göre, sorumlu ve yetkili, şube bülteni yazı işleri müdürüdür. Şube bülteni, yazı işleri müdürü, şube adına yayımlanan yazıların, basın yayın yasasına, yasalara, oda tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğundan sorumludur.

Madde 16 - Şube bülteni için şube yönetim kurulu tarafından atanan yayın kurulu üyeleri, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve yazman seçerler. Yayın kurulu, şube yönetim kurulunun hazırladığı yazılar ile şube etkinlik alanı içinden gelen yazıları yayına hazırlar. İlkeler

Madde 17 - Başyazılar; harita ve kadastro mühendisliği dergisi ile harita bülteninde oda yönetim kurulunun, şube bültenlerinde ise şube yönetim kurulunun imzaları ile yayınlanır.

Madde 18 - Yayınlanan tüm yazılar, oda yayın kurulu veya bülten yayın kurullarının inceleme ve denetiminden geçer.

Madde 19 - Yayın kurulları; hkmd, HB ve şb’de yayınlanacak yazılarda, yazarından izin almak koşuluyla, kısaltmalar yapabilir.

Madde 20 - Yayınlarda yayınlanmak amacı ile oda yönetim kurulu’na gönderilen yazılar, alındığında yazarına bildirilir ve en geç altı (6) ay içinde değerlendirme sonucuna bağlı olarak yayın planına alınır. Değerlendirme sonucu yazarına bildirilir. Yayın planına alınmayan yazılar, gerekçesiyle birlikte yazarına iade edilir.

Madde 21 - Oda Yönetim Kurulu tartışmalı konularda taraf olamaz. Konuların, üyelerce anlaşılmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olabilecek özgün ve güvenilir yazıları yayınlamayı amaçlar. Yayınlarda belirtilen görüşler HKMO’nı bağlamaz ve HKMO’nun görüşlerini yansıttığı anlamına gelmez.

Madde 22 - HKMO adına yapılan yayınlarda, yayınlanan her yazının sorumluluğu yazarına aittir.

Madde 23 - Yayınlarla ilgili basım ve dağıtım giderleri, HKMO bütçesinin ilgili kaleminden karşılanır.

Madde 24 – HKMO Yönetim Kurulu uygun gördüğü taktirde HKMD de yayınlanan özgün yazılar, çeviriler ve derlemeler ile süresiz yayınlara telif ücreti ödenir. Telif ücretleri HKMD de yayınlanır.

Madde 25 - Sürekli yayınlar ilgili kurum ve kuruluşlar ile üye ödenti borcu olmayan üyelere bedelsiz gönderilir.

Madde 26 - KHMD, HB ve şb’de yayımlanmak üzere resmi ve özel ilan ve tanıtım kabul edilir. İlan ve tanıtımlardaki sorumluluklar sahibine aittir.

Madde 27 – Yayın danışma kurulunun çalışmasını düzenleyen bir yönerge yayın kurulu tarafından hazırlanır ve oda yönetim kurulunun oluru alınır. Oda yönetim kurulunun HKMD, HB, şb yayın formatları oda yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Bu format yapıları tüm HKMO organlarının yayınlarında uygulanır. Yürürlük ve yürütme

Madde 28 - Bu yönetmelik 31 mart - 01 nisan / 2000 günü yapılan HKMO olağan genel kurul kararı ile TMMOB yönetim kurulunun 27/05/2000 gün ve 445 sayılı kararı ile onanmış ve 43 sayılı Harita Bülteninde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 29 - Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık