HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN

KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

 

             Kanun Numarası                    : 155

             Kabul Tarihi                           : 12/12/1960

             Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 17/12/1960   Sayı : 10682

             Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 736

 

             Madde 1 – (Değişik: 23/1/2008-5728/269 md.)

Harita ve planlara ait amme hizmetine mahsus (Nirengi, nivelman, poligon, röper tesisleri gibi) işaretleri yerinden çıkaranlar, yerinden oynatanlar, tanınmaz hâle getirenler veya ilgili makamlardan müsaade almaksızın yerini değiştiren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

             Madde 2 – Mahalli idare amirleri ile köy muhtarları ve belediye başkanları bu işaretlerin kontrol ve muhafazası tedbirlerini almak, suçlular hakkında takibat yapılmak üzere zabıta ve savcılıkları ve gereği yapılmak üzere işaretler ile ilgili dairesini durumdan haberdar etmekle mükelleftirler.

             Madde 3 – Bu kanunun uygulanmasına ait esaslar,Milli Eğitim Bakanlığının ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mütalaası alındıktan sonra, Devlet Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü), Milli Savunma (Harita Genel Müdürlüğü), Tarım (Orman Genel Müdürlüğü), İçişleri, İmar ve İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.

             Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

             Madde 5 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                     155 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren                                                                                                                  Yürürlüğe

  Kanun                            155 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                        giriş tarihi

    5728                                                      1                                                           8/2/2008       

 

Mesleki Tüze Listesi

Yukarı Çık