Sürekli Teknik - Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği

23-24  Aralık 2006 tarihlerinde yapılan 40 Dönem 1.Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş olup  , TMMOB YÖNETİM KURULUNUN 20 Ocak 2007 ve 219 nolu kararıyla onaylanmıştır.

1.Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik, Harita ve Kadastro Mühendisliğinin uzmanlık ve çalışma alanlarına giren konularda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının görüş ve politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunacak Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonların (STBK) çalışmalarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik adları, aşağıda belirtilen Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonları (STBK) kapsar:

1. Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu,

2. Eğitim Komisyonu,

•3.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu,

•4.  Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu,

•5.  Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu,

•6.  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu,

•7.  Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu,

•8.  Kartoğrafya ve Mekansal Bilişim Komisyonu,

•9.  Kadastro Komisyonu,

•10.               Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu,

•11.               Taşınmaz Değerleme Komisyonu,

 

         Oda Yönetim Kurulu gerektiğinde Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonların (STBK) görüşlerini de alarak, Komisyon adlarını değiştirebilir, yeni komisyonlar oluşturabilir.

Dayanak

         Madde 3 - 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 12/f ve 66/a Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

        Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

        Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini ,

        Oda    (HKMO) :  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

        FIG     : Uluslararası Ölçmeciler Birliğini,

        STBK : Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlarını,

        HKM : Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya Yüksek Mühendisini,

        Üye     : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesini

ifade eder.

                                                                      II. BÖLÜM

Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonların Yapılanması

 

         Komisyon Başkanı

         Madde 5- Her STBK, Oda Yönetim Kurulunca, Oda üyeleri arasından görevlendirilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, komisyonu ilgilendiren konularda bir teknik-bilimsel çalışmanın hazırlığı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

         Komisyon Üyeleri

         Madde 6- Komisyon, Başkanının önerisi üzerine, Oda Yönetim Kurulunca, Oda üyeleri arasından atanacak en az 3 (üç) kişiden oluşturulur. Bu üyelerin dağılımının üniversiteler,  kamu / kurum  kuruluşlarında ve özel sektörde çalışmış olan üyeler olmasına özen gösterilir.

 

         Komisyon Sekreteri

         Madde 7- Her STBK, komisyon çalışmalarında başkana yardımcı olmak üzere birer üyeyi sekreter olarak belirler. Komisyon sekreterinin belirlenmesinde, başkanın bulunduğu il‘de olmasına özen gösterilir.

 

Alt Çalışma Grupları

Madde 8- Gerektiğinde özel tanımlanmış işler için, Komisyonun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararıyla en az 3 en çok 7 kişiden oluşan alt çalışma grupları kurulabilir.

Çalışma gruplarının her türlü gideri ilgili komisyon bütçesinden sağlanır ve tüm iş ve işlemleri komisyon sekreteri tarafından yürütülür.

                                                                III. BÖLÜM

Komisyonların Görevleri, Çalışma Biçimleri,

Çalışma Programları, Koordinasyonu

Görev Başlangıcı ve Süreleri

         Madde 9- Başkanın ve Komisyon Üyelerinin görev süresi ilke olarak dört yıldır. Bu sürenin  sonunda Başkanın ve Komisyon üyelerinin görev süreleri fiilen sona erer. Görev süresi dolan STBK başkanı Oda Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

 Görevler

         Madde 10- STBK‘ların Oda Yönetim Kuruluna danışmanlık görevi yapmaları temel ilkedir. STBK‘lar, Oda Yönetim Kurulunca araştırılması istenen konular ile, mesleğin gelişmesi, uygulamaların kalitesinin artırılması vb. amacı ile uzmanlık alanındaki konuları çalışma programına alır ve gereken çalışmaları yapar.

          Komisyon başkanları ve sekreterleri, bir teknik-bilimsel çalışmayı üyeleri ve gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde yürütürler. Bu kapsamda komisyonların görevleri;

a) Oda çalışma programlarının oluşturulması sürecinde yönlendirici ve yol gösterici olmak,

b) Gelişmiş ülkelerin eğitim programlarının ülkemiz eğitim programları ile örtüşümünü değerlendirmek, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerimiz arasındaki  farklılıkları izleyip, bunların giderilmesi konusunda öneriler geliştirmek,

c) Güncel gelişmeler ışığında, ihtiyaç duyulacak konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak panel, seminer vb. etkinlikler planlamak ve uygulanması için Oda Yönetim Kuruluna öneriler götürmek,

d) Dünyadaki gelişmeleri izlemek, rapor düzenlemek, oda yayın organlarında duyurulmasına katkı vermek, mesleki sorunları ve çözüme ilişkin görüşlerini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,

e) Oda Yönetim Kurulu tarafından istenmesi durumunda, çalışma alanları ile ilgili konuları inceleyerek açıklayıcı ve irdeleyici raporlar vermek,

f) FIG ve komisyonları ile gerekli bağlantıyı sağlamak, bunların düzenledikleri toplantılara gerektiğinde Oda adına katılmak,

g) Kurultaylara hazırlanmak, kurultayların sonunda ilgi alanlarına giren konularda kurultay çalışmalarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını içeren raporlarını Oda Yönetim Kuruluna vermek.

Çalışma Biçimi

         Madde 11- Her STBK, Başkanı tarafından yönetilir. Komisyon toplantılarının, STBK Başkanı ve Sekreterinin bulundukları ilde toplanması temel ilkedir. Gerektiğinde ve Başkanın uygun görmesi halinde başka illerde de toplantılar yapabilir.

Komisyon kararları, oy çokluğu ile alınır. Oy sayılarının eşitliği halinde Başkan‘ın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Çalışma Programları ve Bütçeleri

Madde 12- Her STBK‘ca Oda Genel Kurulu‘nu izleyen ilk 1 (bir) ay içinde, 2 (iki) yıllık Komisyon Çalışma Programı ve bütçeleri oluşturularak Oda Yönetim Kurulu‘na sunulur.

Oda Genel Kurulunun, aynı zamanda Komisyonların 4 (dört) yıllık görev sürelerinin sonuna denk gelmesi halinde, Komisyon çalışma programları ve bütçeleri, Komisyon Başkanı ve Üyelerinin belirlenmesi süreci tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde hazırlanarak Yönetim Kurulu‘na sunulur.

Oda Yönetim Kurulunca, genel bütçe içerisinde STBK‘lara ayrılan bütçe ve Oda Çalışma Programında yer alan öncelikli konular dikkate alınarak komisyon bütçeleri karara bağlanır.

Oda Yönetim Kurulu kararı ile komisyon bütçelerinde eksiltme veya arttırma yapılabilir.

Komisyon Başkan ve üyelerinin yurtdışı toplantı ve/veya etkinliklerine katılmaları durumunda yapılacak harcamalar ilgili komisyon bütçesinden karşılanır.

Koordinasyon

Madde 13- STBK‘ler arasında gerekli iletişim ve koordinasyon Oda Genel Sekreteri tarafından yürütülür.

 

STBK‘ların Toplanma Zamanı

Madde 14- Her STBK, kendi çalışma programı doğrultusunda yılda en az 2 (iki) kez olmak üzere gerektiği kadar toplanır. Ayrıca, Oda Yönetim Kurulu‘nca tüm STBK Başkan ve Sekreterlerinin katılımıyla yılda en az 1 (bir) kez genel değerlendirme toplantısı yapılır.

 

IV. BÖLÜM

STBK‘lerin Çalışma Konuları

Komisyonların Çalışma Konuları

Madde 15- Komisyonların çalışma konuları, komisyonların görüşleri alınarak Oda Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

V. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

Madde 16-  Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde  17- Bu Yönetmelik hükümlerini, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür

Geçici Madde

22-23 Şubat 1992 tarihinde yapılan 33. Olağan Genel Kurulda kabul edilen HKMO Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık