HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği

 

HKMO ÖĞRENCİ KOLU YÖNETMELİĞİ

 

6-8 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan 46 Dönem Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup, TMMOB YÖNETİM KURULUNUN 11 Mayıs 2018 tarih ve 363 nolu kararıyla onaylanmıştır.

Amaç

Madde 1-

a) Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) eğitimi ve öğrencileri ile ilgili konularda, ulusal ve uluslararası bazda araştırmalar yapmak, uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak.

b) Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşullar yaratılmasına katkı sağlamakc) Mesleki alandaki sorunları, uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak, bunların çözümü sürecine katkı sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturulmasına çalışmak.

e) Üniversitelere yönelik politikalar oluşturmak. Üniversitelerin çağdaş, özerk, demokratik, bilimsel kurumlar olmasına katkı sağlamak.

f) Öğrencilere Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını tanıtmak. Kamuoyuna tanıtımına da katkı sağlamak.

g) Öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda etkinliklerde bulunmak.

h) Öğrenci üye çalışmalarında diğer öğrencilerle işbirliği yaparak en geniş katılımı sağlamak.

i) Benzer amaçlar çerçevesinde çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası öğrenci kuruluşları ile işbirliği yapmak, üye olmak, katılımcı göndermek.

j) Benzer amaçlar çerçevesinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası toplantıların organizasyonunda yer almak, uluslararası toplantıların ülkemizde gerçekleştirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik üniversitelerin Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) bölümü öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  yasası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  öğrenci kolu yönetmeliği ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ana yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

Birlik (TMMOB) : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Oda (HKMO): Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Şube : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şubesi

ÖB: HKMO Öğrenci Birliği

BÖT: Bölüm Öğrenci Temsilciliği

ŞÖT: Şube Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci: Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri

Öğrenci üye : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi öğrenci

Üyelik

Madde 5-

a) Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) öğrencileri öğrenci üye olma hakkına sahiptir.

b) Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) öğrencilerinin yazılı başvurusu ile,

•-       Nüfus Cüzdan Örneği

•-       Öğrenci belgesi

- İki adet vesikalık fotoğraf

ilgili HKMO Şubesine sunmaları halinde HKMO‘dan öğrenci üye kimliği verilir.

c) Mezun olan ya da bölümle ilişiği kesilen öğrencinin üyeliği düşer, Odanın ilgili  mevzuatına ve etik kurallarına aykırı hareket  eden öğrenci üyenin, üyelik ve üyeliği Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir ve kimlik belgesi geri alınır.

d) Öğrenci üye kayıtları HKMO tarafından tutulur. Öğrenci üyeler ilgili şube ve/veya HKMO Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme, seçilme hakları yoktur.

e) Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz.

f) Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen tüm etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen ücretli seminer, panel, kongre, sempozyum gibi mesleki, bilimsel ve teknik etkinliklere kontenjanlar dahilinde ücret ödemeksizin dinleyici ve izleyici olarak katılırlar. HKMO tarafından düzenlenen eğitim programları etkinliklerden kontenjanlar dahilinde öncelikli  olarak faydalanırlar.

g) Öğrenci temsilcileri, Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şube Komisyonlarına; Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda Komisyonlarına öğrenci üye statüsü ile izleyici olarak katılabilir. 

Organlar

Madde 6- Organlar ve Görevleri:

HKMO Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu

HKMO Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu; Şube Öğrenci Temsilcilikleri`nin katılımı ile Genel Merkez bünyesinde oluşturulan bir birliktir. Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu`nun bütün üyeleri aynı yetkiye sahiptir. Yürütme Kurulu sadece Öğrenci Birliği`nin yürütücü sorumluluklarını almıştır ve Öğrenci Birliği içerisinde ayrı bir üst hiyerarşik yapı teşkil etmez. Öğrenci Birliği`nin yürütme kurulu toplam beş kişidir. Yürütme Kurulu`nu gerekli durumlarda temsil etmek için bir sözcü seçilir. Yürütme Kurulu sözcüsü Yürütme Kurulu`nun tam yetki ve sorumluluğunu taşır. Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu oluşturulurken kadın temsiliyetinin sağlanması ilkesi gözetilir. Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu üyeleri iki yıldan fazla Yürütme Kurulu`nda görev alamaz.

Görevleri:

a) Oda Yönetimine, HKMO Öğrenci Birliği olarak uluslararası öğrenci kuruluşlarına üye olma ve etkinliklere katılma önerisini sunmak.

b) Uluslararası etkinliklere katkı sağlamak, ülkemizde gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonda görev almak.

c) Şube Öğrenci Temsilcilikleri arasında koordinasyon sağlamak.

Şube Öğrenci Temsilciliği

Şube sınırları içerisinde bulunan, her Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği) Bölümü en az bir üye ile temsil edilmek üzere en  çok beş üyeden oluşturulur. Gerekli durumlarda Şube Öğrenci Temsilciliği`nin yetkisini ve sorumluluğunu temsil etmek üzere bir sözcü belirlenir. Merkeze bağlı temsilcilikler bünyesinde bulunan üniversiteler için de Şube Öğrenci Temsilciliği düzenlemeleri esastır. Şube Öğrenci Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu`nca görevlendirilen bir Yönetim Kurulu üyesi, Oda İl Temsilcisi veya yardımcısı ya da bunlar tarafından görevlendirilen Oda üyesi ile koordinasyon içinde çalışırlar.

 Merkeze bağlı temsilcilikler bünyesinde bulunan üniversiteler için de Şube Öğrenci Temsilciliği düzenlemeleri esastır.

Görevleri:

a) Oda Öğrenci  Birliğinde Şube Öğrenci Temsilciliğini temsil etmek.

b) Bölüm Öğrenci Temsilciliği arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmek

Bölüm Öğrenci Temsilciliği

Bölüm Öğrenci Temsilciliği şube etkinlik alanı içerisinde Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği)  Bölümü bulunan her üniversitede kurulur. Bölüm Öğrenci Temsilciliği beş kişiden oluşur. Gerekli durumlarda Bölüm Öğrenci Temsilciliği`ni temsil etmek için bir sözcü seçilir. Bölüm Öğrenci temsilciliği sözcüsü temsilciliğin tam yetki ve sorumluluğunu taşır. Bölüm Öğrenci Temsilciliği atamaları; üye öğrencileri arasından üye öğrencilerinin görüşleri alınarak Şube yönetim Kurulu`nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu`nun olumlu cevabı ile yapılır. Bölüm Öğrenci Temsilciliği kurulması ve atamaları  ilgili üniversitenin bölüm başkanlığına/başkanlıklarına  bildirilir. 

Görevleri:

a) Şube Öğrenci Temsilciğinde bölüm öğrencilerini temsil etmek.

b) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bulunduğu üniversite içerisinde çalışmalar yürütmek.

Organların Çalışma Şekli

Madde 7-

Öğrenci  Birliği Oda Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Yılda en az  iki kez Oda Yönetim Kurulu‘nun çağrısı ile toplanır.

Şube Öğrenci Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Ayda en az bir kere toplanır.

Bölüm Öğrenci Temsilciliği, Şube Öğrenci Temsilciliği ve Şube Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Her ay, üye öğrencilerle toplantı yapar.

Mali Hükümler

Madde 8-

Öğrenci Birliği  Şube Öğrenci Temsilcilikleri ve Bölüm Öğrenci Temsilciliklerinin  ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmalarında TMMOB ve Oda‘nın bu konulardaki yasal düzenlemeler ve bütçe esasları çerçevesinde harcama yapabilirler.

Yürürlük

Madde 9-

Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10-

 Bu yönetmelik HKMO Yönetim Kurulu‘nca yürütülür

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık