Mali İşler Bütçe Uygulama Yönetmeliği

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MALİ İŞLER VE BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı -HKMO‘nın; Genel Merkez, Şubeler, Merkeze Bağlı Temsilcilikler ile İl ve İlçe Temsilcilikleri için çalışma dönemi içinde uygulanacak bütçenin; planlanması, koordinasyonu, de netimi ile varlıkları, borç ve alacak, gelir ve giderlerinin kayıt ve kontrolünü düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik HKMO‘nın Genel Merkez, Şube, Merkeze Bağlı Temsilcilikler, İl ve İlçe Temsilciliklerinin mali işleri ve bütçe uygulaması bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Tanımlar

Madde 3- Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

HKMO: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.

Yönetim Kurulu: HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu.

Şube:HKMO‘nın belirlediği bölge veya illere göre kurulmuş

birimler.

Merkeze Bağlı Temsilcilik :HKMO‘nun belirlediği bir veya birkaç ile göre kurulmuş

birimler.

Temsilcilikler:İl ve İlçelerde kurulmuş birimler.

Mesleki Faaliyet Denetim Payı: Mesleki Faaliyet Denetim Görevlisine, Mesleki Faaliyet Denetimi karşılığında ödenen sözleşme ve mesleki faaliyet denetim gelirlerinin %10‘u tutarındaki miktar

Bütçe Dönemi: 1 Ocak - 31 Aralık dönemi.

Mali Rapor

Madde 4- HKMO, bütçe dönemleri sonunda Genel Kurula sunulmak üzere Çalışma Raporunun Mali Bölümünü hazırlar. Bu raporda TMMOB ve HKMO Muhasebe Sistemi Uygulama tebliğindeki usul ve esaslara uygun ;

1- Gerçekleşen Gelir -Gerçekleşen Gider tablosu,

2-Geçekleşen Bütçe ,

3- TMMOB Bütçe Uygulama Yönetmeliği ne göre bütçe uygulama esasları

4- Geçici ve daimi ücretliler kadroları

5-Tahmini bütçe teklifi

yer alır.

Bütçe Düzenlenmesi

Madde 5- HKMO ‘nın gelir ve giderleri tüm örgütü kapsayacak şekilde hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen bütçe ile düzenlenir. Bütçeler iki  yıllık çalışma döneminin her yılı için ayrı ayrı yapılır.

HKMO Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde, birinci çalışma yılı sonunda Mali Genel Kurulu toplayabilir. Ancak bu Genel Kurul‘da mali aklama yapılamaz.

Madde 6- Bütçe uygulamasından Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Bütçe Genel Kurulun onayından sonra, yürürlük tarihinden başlayarak uygulanır. Bütçelerin yürürlük tarihleri ile Genel Kurul onay tarihleri arasındaki devrede, yeniyıl bütçesinden normal ve gerekli masrafları karşılamak üzere, her ay için gerçekleşen bütçenin 1/12‘si oranında harcama yapılabilir.

Gelirler, herhangi bir orana bağlı olmaksızın tahsil edilir.

Bütçe Sistemleri

Gelir ve Giderler :

Madde 7 - HKMO Bütçesi, gelir ve gider bütçeleri olmak üzere iki ana gruptan oluşur. Gelir ve giderler, bölüm ve maddeler halinde düzenlenir.

Bütçe Bölüm ve Maddeleri

Madde 8- Bütçenin bölüm ve maddeleri aşağıdaki gibidir.

a) Gelir Bütçesi

GELİRLER

Odanın gelirleri aşağıdaki maddelerden oluşur.

HESAP KODU HESAP ADI

600      GELİRLER HS.

600.01 Üye Kayıt ve Ödentiler

600.01.01        Üye Kayıt,Kimlik Gelirleri

600.01.02        Üye Ödentileri ( Aidat ) Gelirleri

600.02 Hizmet Karşılığı Gelirler

600.02.01        Proje Gelirleri

600.02.02        Danışmanlık Gelirleri

600.02.03        Kontrolluk Gelirleri

600.02.04.01   Mesleki Faaliyet Denetim Gelirleri

600.02.04.02   Sözleşme Gelirleri

600.02.05        İlk Tescil Gelirleri

600.02.06        Tescil Yenileme Gelirleri

600.02.07        Eğitim Gelirleri

600.02.08        Diğer Hizmet (Belge) Gelirleri

600.03 Yayın Gelirleri

600.03.01        Süreli Yayın Gelirleri

600.03.02        Diğer Yayın Gelirleri

600.04 Diğer Gelirler

600.04.01        Kira Gelirleri

600.04.02        Bağış ve Yardımlar

600.04.03        Kurultay, Kongre, Konfrans,Seminer v.b.Etkinlik Gelirleri

600.04.04        Faiz Gelirleri

600.04.05        Diğer Gelirler

600.04.06        TAKPAS Gelirleri

b) Gider Bütçesi

GİDERLER

HKMO ‘nın gider bütçesi şu bölüm ve maddelerden oluşur.

770  GENEL GİDERLER

770.01 Yönetim Giderleri

770.01.01        Yönetici Üye Giderleri

770.01.02        Oturum Ücret Gid.

770.01.03        Yolluk Giderleri

770.01.04        Temsil-Ağırlama Gid.

770.01.05        Genel Kurul Gid.

770.01.06        Kongre-Konferans-Seminer Etkinlik Gid.

770.01.07        Kurultay Giderleri

770.01.08        Ulaşım Giderleri

770.01.09        STBK Giderleri

770.01.10        Diğer Komisyon Giderleri

770.01.11        Eğitim Giderleri

770.02 Personel Giderleri

770.02.01        Ücret Giderleri

770.02.02        Sosyal Yardım Gid.

770.02.03        Fazla Çalışma Gid.

770.02.04        SGK.İşveren Hissesi

770.02.05        Tazminat Gid.

770.02.06        İkramiye Gid.

770.03 İşletme Giderleri

770.03.01        Kira Giderleri

770.03.02        Posta, Kargo, Kurye  Gid.

770.03.03        Kırtasiye-Basılı Kağıt Gid.

770.03.04        Isıtma-Ayd.-Su-Bakım-Onarım Gid.

770.03.05        Vergi,Resim,Harç, Sigorta-Gid.

770.03.06        Telefon, GSM, Kablo TV vb Gid.

770.04 Hizmet Alım Giderleri

770.04.01        Proje Giderleri

770.04.02        Danışmanlık Giderleri

770.04.03        Kontrolluk Giderleri

770.04.04        Diğer Hizmet Giderleri

770.04.05        Bilişim ve Teknoloji Hizmet Giderleri

770.04.06        TAKPAS Giderleri

770.05 Yayın Giderleri

770.05.01        Basım Giderleri

770.05.02        Telif Ücret Giderleri

770.05.03        Diğer Yayın Giderleri

770.06 TMMOB Giderleri

770.06.01        TMMOB Hissesi

770.06.02        Diğer TMMOB Giderleri

770.07 Diğer Giderler

770.07.01        Sosyal Yardım-Bağış Giderleri

770.07.02        Dinlenme Salonu Giderleri

770.07.03        Diğer Giderler

770.08 Şube ve Temsilcilik Giderleri

770.08.01        Şube Giderleri

770.08.02        Temsilcilik Giderleri

770.08.03        İl Koordinasyon Kurulu Giderleri

770.08.04        Merkeze Bağlı Temsilcilik Giderleri

770.09 Kıymet Alım Giderleri

770.09.01        Taşınmaz Alımı Gideri

770.09.02        Demirbaş ve Döşeme Alımı

770.09.03        Dökümantasyon

770.10 Uluslararası Üyelik Giderleri

770.10.01        FIG Aidat Giderleri

770.10.02        ICA Aidat Giderleri

770.10.03        Diğer Üyelik Aidat Giderleri

770.10.04        CLGE Aidat Giderleri

780.11Finansman Giderleri

780.11.01        Banka Kredi Faiz Giderleri

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması

Bütçenin Hazırlanması

Madde 9- Oda bütçe tasarısı Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde oluşturulan komisyonca hazırlanır.

Genel Kurula sunulacak bütçe tasarısının hazırlanması için Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler gider bütçe tasarılarını ve kadro cetvellerini engeç 25 Aralık‘a kadar Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde Yönetim Kurulu tasarıyı doğrudan hazırlar.

Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler tarafından hazırlanan bütçe tasarıları üzerinde; Yönetim Kurulunca, Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerinin geçmiş yılda tahakkuk ettirilen gelirleri yeni yılda yapılacak hizmetler ve HKMO‘sı gelirleri dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapılır ve Genel Kurula sunulacak hale getirilir.

Gelir - Gider Bütçeleri ve Ekleri

Madde 10- Gelir -Gider Bütçesi ve ekleri, Genel Kurul onayına aşağıda belirtilen belgeler şeklinde sunulur.

•1. Yönetim Kurulu‘nun iki yıllık çalışma döneminin her yıl için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen gerekçeli gelir bütçesi taslakları,

•2. HKMO çalışmalarının bütçe dönemlerini kapsayan kesin hesap raporları,

•3.Yönetim Kurulunun bütçe dönemlerini kapsayan gerekçeli gider raporu taslağı ve ekleri,

Bütçe Uygulama Esasları

Madde 11- Her yıl 8 nci maddede gösterilen sistem içinde hazırlanan bütçenin bölüm ve maddeler itibariyle kapsam ve uygulama esasları Oda Yönetim Kurulu‘nca açıklayıcı bir şekilde Bütçe Tasarısı ekinde Genel Kurulun onayına sunulur.

Gelirlerin Gerçekleşmesi ve Harcamalar

Genel Kurulca kabul edilen bütçedeki gelirlerin gerçekleşmesinden Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.

Madde 12-Genel kurulca kabul edilen bütçedeki harcamaları bölüm ve maddeler sınırları içinde yapmakla Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.

Madde 13- Yeterli ödeneği bulunmayan maddeden, gerekli ödenek aktarması yapılmadan harcama yapılamaz.

Madde 14- HKMO gelirleri; tahsil fişi, posta çeki, posta havalesi, kredi kartı veya banka havalesi şeklinde tahsil edilir.

Madde 15- Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç halinde ödenek aktarması yapabilir. Ancak aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da kararda açıkça belirtilir.

Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcamalar yapılır. Bu fazla harcama Genel Kurulun onayına sunulur.

Madde 16- Bülten, Dergi, seminer ve benzer konular için ayrıca bütçe yapılmaz. Bu tür giderleri karşılamak üzere, bütçenin ilgili faslına gerekli ödenek konur.

Madde 17- Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda yönetim kurulu kararı olmaksızın harcanacak ödenek miktarının üst sınırı ve harcama yetkisinin kimlerde olacağını saptayarak Şubelere ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerine bildirir.

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerinin Harcamaları

Madde 18- Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin gider bütçeleri 8 nci maddenin (b) şıkkında belirtilen bölümlerden oluşur. Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikleri; HKMO‘nın gider bütçesinin 8 nci madde (b) şıkkında belirtilen gider ödeneğini esas alarak aylık harcamalarını yaparlar.

Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler etkinlik bölgelerindeki bulunan temsilcilikleri de kapsayacak şekilde, o ay içinde yapacağı faaliyetlerde dahil olmak üzere zorunlu giderlerini bir önceki ayın 25‘ine kadar Yönetim Kuruluna iletir.

Yönetim Kurulu, yapılacak etkinliklerin gerekliliğini bütçe durumunu da dikkate alarak inceler ve karara bağlar. Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler Yönetim Kurulu kararı olmadan etkinliklerle ilgili harcama yapamaz.

Yönetim Kurulu; Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin etkinlik alanlarında gerçekleşen gelirlerden %60‘ını Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerine takip eden ayın 10‘una kadar Şube hesabına nakit olarak gönderir.

Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerin sözleşme ve mesleki faaliyet denetim gelirinin toplamının  %10‘u  Mesleki Faaliyet Denetim Payı olarak ilgili mesleki faaliyet denetim görevlisine Genel Merkezce ayrıca ödenir.

Temsilciliklerin P.T.T., kırtasiye ve diğer masrafları Şube gider bütçelerinin ilgili ödeneğinden, Temsilciliklerin mesleki Faaliyet denetimden hizmet karşılığı alacakları gider bütçesinin ilgili bölümündeki ödeneğinden karşılanır.

Şube Yönetim Kurulunun ve Merkeze Bağlı Temsilciliğinin kararı olmadan Temsilcilikler harcama yapamazlar.

Bütçe Raporları

Madde 19- Her ay gerçekleştirilen gelirler ve giderler, karşılaştırma cetvelleri ile izlenir. Ödenek izleme cetvelleri ve fark analizleri Mart, Haziran ve Eylül devreleri itibariyle değerlendirilerek gerekli önlemler Yönetim Kurulunca alınır.

Ödemelerin Belgeye Bağlanması

Madde 20- Yapılacak ödemelerde, aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gereklidir ;

•a) Personele yapılacak ödemelerde bordrolar,

•b)Yolluklarda, yolluk bildirimi ve gerekli hallerde taşıt biletleri,

•c)Ulaşım ücretlerinde, toplantı tutanakları ve ulaşım bildirgeleri,

•d)Satınalmalarda, fatura, makbuz ve eşdeğer belge,

•e)Vergi, prim vs. ödemelerde, beyanname ve makbuz,

•f)Diğer ödemelerde, ödemenin türüne göre fatura, makbuz, gider belgesi, ibraname, beyan ve benzeri diğer belgeler,

•g)Belgeye bağlanması mümkün olmayan harç, damga ve posta pulu gibi giderlerde, harcamayı yapanın yazılı ve imzalı beyanı,

•h)Özel hallerde Yönetim Kurulu kararı,

Sarf evraklarının, mahsup fişi imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanmış olması zorunludur.

Banka Hesapları

Yetkilerin Belirlenmesi

Madde 21- Yönetim Kurulu; bankadan para çekmek ve yatırma işlemlerinde biri sayman diğeri Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere yetkilileri ilk toplantıda belirler ve imza sirküleri düzenleyip ilgili bankaya gönderir.

Şubeler banka işlemlerinde biri sayman, diğeri Şube Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere ilk toplantıda belirlenen ve Şube Yönetim Kurulunca yetkilendirilenleri ilgili bankaya imza sirküleri ile birlikte bildirir.

Merkeze Bağlı Temsilciliklerin bankadan para çekme ve yatırma işlemleri için Yönetim Kurulu görevlendirme yapar.

Bankalarda Hesap Açma

Madde 22- Şubeler, Merkeze Bağlı Temsilcilikler, İl ve İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurulu kararı olmadan vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar.

KASA HESAPLARI

Kasa Harcamaları

Madde 23- Yönetim Kurulu her bütçe döneminde kasada bulunacak nakit miktarını tespit eder. Bu miktar üzerinde nakit kasada bulundurulamaz. Kasada bulunan fazla para banka hesaplarına yatırılır.

Kasanın Kontrolü

Madde 24- Muhasebe usulüne göre tutulacak kasa defteri her akşam kapatılır. Her hafta başında sayman tarafından kontrol edilir. Bu kontrolde kasa defteri ile kasada bulunan paranın denkliği esastır.

Avans Hesapları

Madde 25- Kasadan avans; yolluk, ücret avansı ya da bir hizmet alımı için alınabilir. Her iki durumda da Yönetim Kurulu kararı alınması zorunludur. Yolluk avansı, görev dönüşünü izleyen ilk beş gün içinde, iş avansı ise işin bitiminde kapatılır.

Sayım İşleri

Madde 26- Yönetim Kurulu; Şube ve Temsilciliklerin Demirbaş defterine kayıtlı malzemelerinin ve ambarında bulunan satılacak yayınlarının sayımını, Yönetim Kurulunca görevlendirilecek 3 (üç)‘er kişilik sayım kurullarınca her yıl ARALIK ayı içinde yapar.

Her takvim yılı sonunda, bir yıl önceden devredilen, o yıl içinde giren ya da çıkan ile ertesi yıla aktarılan taşınır eşyanın türü, miktar ve bedelleri gösterilmek suretiyle sayım cetvelleri düzenlenir. Sayımda saptanan noksan ve fazlalıklar ayrı tutanaklarda gösterilir.

Kütüphane ve kitaplıklar için aynı işlem yapılır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Saymanın Yetkisi

Madde 27- Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri; HKMO‘nın Genel Merkezinde Sayman ve Yürütme Kurulu üyelerinden birisi Şubelerde Sekreter ve Sayman, Merkeze Bağlı Temsilciliklerinde ise Temsilci ve Yardımcısı tarafından işlem kontrolu yapılarak imzalanır.

Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler her ay sonunda muhasebe fişlerini ve mizan cetvellerini HKMO Genel Merkezi‘ne gönderirler ve HKMO Saymanı tarafından gerekli kontrolleri yapılarak muhasebeleştirilir.

Madde 28- Yetkililerin imzasını taşımayan ve Yönetim Kurulu kararı bulunmayan  fişlere dayanarak hiçbir ödeme yapılamaz.

Madde 29- Sayman üyeler her ayın ikinci toplantısında geçmiş ayla ilgili bütçe sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmakla yükümlüdürler.

Madde 30- Esas ve Yardımcı defterler bilgisayar ortamında yazılır. TMMOB Mali İşler Yönetmeliği hükümleri uyarınca HKMO, V.U.K. hükümlerine tabi olmadığından 32. maddede belirtilen defterler; genel merkez defterleri tmmob tarafından, şube ve temsilciliklerin defterleri de oda yönetim kurulunca tasdik edilir. Oda ve Şubelerin tüm karar defterleri noter tarafından tasdik ettirilir. Bilgisayar ortamında tutulan tüm muhasebe kayıtları dönemler itibarıyla disket ya da CD ortamında yedeklenir. ve yönetim kurulunca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Muhasebe Organizasyonu, Yürütme, Yürürlük

Gelir - Gider Bütçe Bölümleri

 Ana Hesaplar

Madde 31- Muhasebe kayıtlarında  TMMOB ve HKMO Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen Ana ve Alt Hesapları uygulanır.

Defterler

Madde 32- HKMO‘nda tutulacak defterler şunlardır :

Esas Defterler

•1.Yevmiye Defteri

•2.Kasa Defteri

•3.Demirbaş Defteri

•4.Karar Defteri

•5.Denetleme Kurulu Karar Defteri

Madde 33- Gelir ve gider hesapları ekte gösterilen madde ve madde bölümleri şeklinde bütçede yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Tanımlanmamış Gelir ve Gider Bölümleri

Madde 34- Yönetim Kurulu, bu yönetmelikte tanımlanmamış hesaplar, gelir ya da giderler için; TMMOB ve HKMO Bütçe Uygulama Yönetmeliğnde belirtilen hesaplara uygun olarak yeni bölüm ya da alt bölümler açabilir.

Kayıtların Saklanması

Madde 35- HKMO‘nın tüm mali işlemleri ile ilgili defter ve kayıtları ait olduğu takvim yılını izleyen on yıl müddetle saklanır. Süresi dolanlar imha edilir.

Hüküm Olmaması Hali

Madde 36- Bu yönetmelikte hüküm olmayan konularda, Yönetim Kurulu kararı uygulanır. Uyuşmazlık halinde son karar Birlik Yönetim Kurulu kararıdır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 37- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na ait mali işleri düzenleyici eski yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38- Bu yönetmelik 28-29-30 /08/2020 günü yapılan HKMO Olağan Genel Kurul ile TMMOB Yönetim Kurulunun 24/10/2020 gün ve 42/621 sayılı kararı ile onaylanmış ve  yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 39- Bu yönetmelik hükümleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık