TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

17 Şubat 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26437

YÖNETMELİK

                    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE

KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ

EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; harita ve kadastro, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği meslek alanlarında görev üstlenecek mühendislerin, mühendislik hizmetlerinin ülke ve toplum yararları doğrultusunda, çağdaş, bilimsel, teknik ve etik ilkelere uygun olarak sunulması için meslek içi eğitim çalışmaları ile belgelendirilmesi işlemlerinde, etkin bir denetime olanak veren nitelikli ve güvenilir hizmet üretimini öne çıkaran bir işleyişin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama, müelliflik, danışmanlık, teknik sorumluluk ve benzeri hizmetlerde üyelerin meslek içi eğitimi ve belgelendirme esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Belge: Oda meslek içi eğitim belgesini,

             b) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

             c) MİSEM: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,

             ç) Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını (HKMO),

             d) Üye: Oda üyesini,

             e) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belgelendirme Konuları, Belgelendirme ve Meslek İçi Eğitim Merkezi

             Meslek içi eğitim ve belgelendirme konularının belirlenmesi

             MADDE 5 - (1) Oda, üretilen meslekî ürün ya da hizmetlerde, kamu yararına meslekî denetimin sağlanması amacıyla, 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen çalışma alanlarına ilişkin, meslekî öğrenim programlarını, uygulama alanlarını, meslekî bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, kamuoyunun ve üyelerinin isteklerini dikkate alarak ve sürekli teknik bilimsel komisyonlarına danışarak, meslek içi eğitim ve belgelendirme konularını belirler.

             (2) Yukarıda belirtilen meslekî uygulama alanlarından Birliğe bağlı diğer meslek odaları ile ortak olan konularda ilgili odalarla birlikte veya ayrı eğitim ve belgelendirme verilir.

             Meslek içi eğitimin süresi, eğitimler ve ücretlerin belirlenmesi

             MADDE 6 - (1) Meslek içi eğitim konuları, programın süresi ve kurs programına ilişkin hususlar, meslek içi eğitim konularında eğitim verecekler ile ücrete ilişkin esaslar ilgili MİSEM sorumlusunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Eğitim yeri

             MADDE 7 - (1) Eğitim öncelikle, Oda şubelerinde yapılan başvurular dikkate alınarak, Odaya ait eğitim merkezlerinde yapılır. Gerekli görülmesi hâlinde, bölgesel planlama açısından söz konusu eğitim, Oda şubelerince uygun görülen yerlerde yapılabilir.

             Belgelendirme koşulları

             MADDE 8 - (1) Meslek içi eğitim belgesi aşağıdaki esaslara göre verilir.

             a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

             b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemek.

             c) Eğitim tarihinde meslekten men cezası almamış olmak.

             ç) Meslek içi eğitim programını başarıyla tamamlamak.

             (2) Her meslek içi eğitim konusu, üye ve şube başvuruları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Belgenin süreli veya süresiz iptali

             MADDE 9 - (1) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde belirlenen meslekî davranış kurallarına aykırı hareket ederek meslekten men cezası alanların belgesi Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

             (2) Yönetim Kurulu, belge sahibi hakkında meslekî bir nedenle açılan soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar gerekli görülmesi hâlinde ve belge sahibinin belgenin kullanımında, Odanın alacağı kararlara uymaması hâllerinde belgenin kullanımını geçici süre askıya alabilir.

             MİSEM sorumluları

             MADDE 10 - (1) MİSEM sorumlusu, eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu üyesidir. MİSEM şube sorumluları ise şube yönetim kurullarınca görevlendirilen eğitimden sorumlu Yönetim Kurulu üyeleridir.

             MİSEM Kurulu

             MADDE 11 - (1) MİSEM Kurulu; MİSEM sorumlusu, MİSEM şube sorumluları ve Yönetim Kurulu tarafından atanan iki üyeden oluşur. MİSEM kurulu, meslek içi eğitim programlarının organizasyonu ve işleyişi konularını düzenler ve yılda en az iki kez toplanır.

             MİSEM çalışma esasları

             MADDE 12 - (1) MİSEM aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır.

             a) Harita ve kadastro mühendisliği meslek alanlarındaki konularla ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve belgelendirmeyle ilgili işlemler MİSEM tarafından gerçekleştirilir.

             b) MİSEM tarafından her meslek içi eğitim konusuna ayrı bir eğitim programı ve takvimi hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur. MİSEM meslek içi eğitim programı ve takvimi ilgili Oda komisyonlarının görüş ve önerileri alınarak hazırlanır.

             c) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programları, değerlendirme ve gerektiğinde sıralama ölçütleri Oda süreli yayınlarında duyurulur.

             ç) Eğitimlerin kimler tarafından gerçekleştirileceği ve eğitimcilere verilecek ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             d) Eğitimlerin yapılacağı yerler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             e) Her eğitim için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleğini gösterir liste Oda arşivlerinde beş yıl süreyle saklanır.

             Başvurular

             MADDE 13 - (1) Meslek içi eğitim başvuruları elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan şubelere dilekçeyle yapılır.

             Sicillerin tutulması

             MADDE 14 - (1) Her meslek içi eğitim konusu için, Oda merkezinde belge sicil dosyası açılarak üyelerin sicilleri tutulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık