Şube/Temsilcilik Çalışmaları Hk.

Sayı    : 3İ/- 819                     18/06/2010

Konu   : Şube/Temsilcilik Çalışmaları Hk. 

GENELGE 2010/1

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞUBE YÖNETİM KURULLARINA

MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİNE

 

Odamız, mesleki demokratik bir kuruluş olarak, bir yandan mesleğin gelişimi, meslektaşların haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan meslek alanlarımızdan hareketle oluşturduğu politikalarla emekten ve halktan yana, toplumun mutluluğu ve ülkenin kalkınması, gelişmesi, bağımsızlığı ve özgürlüğü için sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve toplumsal alanlarda üyesinden ve bileşenlerinden aldığı güçle etkinliklerini, çalışmalarını ve mücadelesini onurlu ve dik duruşuyla yürütmektedir. Bu süreç içerisinde üye, temsilcilik, komisyonlar ve şubelerimizden gelen görüş, öneri ve raporları katılımcı, demokratik anlayış içerisinde olgunlaştırarak Oda politikasına dönüştürmek ve yaşama sunmak; Odamızın temel çalışma anlayışını oluşturmaktadır. Odamız; tüm etkinliklerini bileşenlerinin görev, yetki ve sorumluluk anlayışı içerisinde ülke coğrafyasının her bölgesinde hayata geçirmektedir.

Oda örgütlülüğümüz, çalışma ilkelerimiz yetki ve sorumluluklarımız, Odamız Ana Yönetmeliği ile diğer yönetmelik, yönerge ve genelgelerde tartışmaya yer vermeyecek şekilde ve bir bütünsellik içerisinde belirtilmiştir. Doğru, ilkeli, nitelikli, güvenirli, mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine uygun bir sürecin işletilmesinde bir bütünlük içerisinde hareket edilmesinin ve üretim sürecinde verimliliğin artırılmasının gerekliliği açık olmakla birlikte, Oda organlarında görev alanlara büyük bir görev ve sorumluluğun da düştüğü bilinmektedir.

Bu amaçla yukarıda özetle ifade edilen çerçevede Mali ve İdari konularda dikkat edilmesi gereken konular aşağıda belirtilmiştir.

A) GENEL KONULAR

Oda işleyişi sürecinde kurumsal yapının geliştirilmesi yönünde TMMOB ve Oda mevzuatının hayata geçirilmesi

Yapılacak etkinliklerde -panel, seminer, sempozyum vb.- panelistlerin ve/veya bildiri sunacakların belirlenmesinde Genel Merkezle birlikte ortak hareket edilmesi,

Her türlü etkinlik ve planlanan çalışmalar için Şube Yönetim Kurulu kararı alınması ve bilgi olarak genel merkeze gönderilmesi, Genel Merkez oluru ile yapılması planlanan faaliyetlerin en az 15 gün önceden alınacak olur yazısının ekinde etkinlik tahmini bütçesinin de yer alması,

Kongre, konferans, seminer, panel, sempozyum, üye toplantısı ve  şehirlerarası etkinliklerde yapılan görevlendirmelerde Oda  yönetim kurulu olurunun alınması,

Şubelerimiz ve Merkeze bağlı temsilciliklerimizce yapılacak  kongre, konferans, seminer, panel ve sempozyumların denk bütçe ilkesi içerisinde yapılmasına özen gösterilmesine ve dosyada gider makbuzlarının ayrı olarak  tutulmasına,

Oda çalışma programımızda yer alan ve/veya gündeme gelen konu ve gelişmeler hakkında Oda politikasının oluşturulması amacıyla Şube görüş ve raporlarının Oda Genel Merkezine iletilmesi,

Şube etkinlikleri sonucunda oluşturulan görüş ve raporların öncelikle kamu kuruluşlarına değil, Oda Genel Merkezine iletilmesi,

Oda Genel Merkezi tarafından üye ve kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamaları ve raporların sahiplenme ya da sahiplenmeme vb. tavırlar sergilenerek farklı tüzel kişiliğe haiz bir kurum/kuruluş gibi yazışma ve davranışlarda bulunulmaması,

B) YÖNETİMSEL KONULAR

Şube etkinlik alanı dışına çıkılarak kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey birimleri ile Şubegörüşleri de dahil olmak üzere yazışmaların yapılmaması,

Oda Yayın Yönetmeliği‘nde belirtilen "Şube bültenlerinin" içeriğinin ve formatının dışına çıkılarak yayın çıkartılmaması,

Şube etkinliklerinin meslektaşlara ve kamuoyuna duyurulması hususlarında Oda Yayın Yönetmeliği‘ne uyulmasına ve iletişimde Oda araçlarının kullanılmasına özen gösterilmesi,

Üyelerin Oda ile her türlü iletişim sürecinde, -bilirkişi, belge alınması, mesleki denetim vb- üye aidatlarının ödenmiş olması koşulunun aranması,

Karar defteri dışında şubelerimizce tutulan Demirbaş, Yıllık ücretli İzin defterinin genel merkezce onaylanması ve defterlerin usulüne uygun olarak doldurulmasına özen gösterilmesi,

Her türlü ihaleli işlerde,  İhaleye Katılma Belgesinin istenilmesi gerekliliğinin belirtilmesi,

Büro/Şirketlerin "tescil" ve "yıllık onay" işlemlerinin kontrol edilmesi, Temsilcilik Dosyalarının şube saymanı tarafından incelenmesi ve onayı ile birlikte gönderilmesi,

HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği‘ne göre (Md.13) SHKM, yaptığı SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili İdare veya onaylayan kuruluşun isteğine bakılmaksızın HKMO‘nun ilgili birimlerine sunarak MDU yaptırmak zorundadır. Bu kapsamda, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislerinin ürettikleri her bir projeye ilişkin o andaki "Üye Sicil Durumunun" tespitinin mutlaka yapılması, bu sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin tespit edilmesi ve Oda Genel Merkezine iletilmesi,

C) MALİ KONULAR

I - Şubelerde Dikkate Alınacak Konular;

Demirbaş gereksinimlerinin Genel Merkez Oluru alınarak yapılması, demirbaş defterine kayıt edilmesi, Özellik içeren(Demirbaş alımları,tadilat tamirat,basım işleri gibi)harcamalarda en az üç teklif alınması, uygun teklifin Oda Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra, sözleşme yapılması,

Şubemiz Gelir, Gider ve Demirbaş kayıtlarının dijital ortamda tutulması, işlemlerin günlük olarak yapılması,

Harcama belgelerinde Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu kararı tarih ve sayısının yazılması, Harcama belgelerinin arka yüzüne ne amaçla harcama yapıldığının belirtilmesi,

Bütçe ve Mali İşler yönetmeliğindeki gelir ve gider pozlarının doğru olarak kullanılması,

Tüm harcamalarda Fatura ve Fiş alınması,

Fatura ve Fiş olarak belge alınamayan harcamalarda doldurulan Gider Bildirimleri (Ulaşım-PTT)gibi formlarda tek tip form kullanılması, Gelir ve Gider evrakları ile tüm harcama belgelerinin sayman ve yazman üye tarafından imzalanması, Temsilcilik Dosyalarının şube saymanı tarafından incelenmesi ve onayı ile birlikte gönderilmesi,

Yönetim Kurulu ücretleri (sayman ve yazman yönetici ücretleri) ile yönetim kurulu üyelerinin ulaşım giderlerinin bütçe gider harcama kalemleri içerisinde gerçekleştirilmesi

Çalışanların SSK Prim ödemeleri, izinlerin kullandırılması ve bordroların imzalanması konularında dikkatli davranılması,

Muhtasar Beyanname, Emlak Vergileri ile çevre ve temizlik  vergilerinin ödemelerinin zamanında yapılması,

Şube Yönetim Kurullarına verilen harcama yetkisi ve kasada en fazla bulunması gereken miktarlara uyulması,

Şube etkinlik alanı içerisinde bulunan İl/İlçe temsilciliklerinin aylık yapacakları harcamaların şube yönetim kurulu oluru alınarak yapılmasına özen gösterilmesine,

İKK hizmet binalarını kullanan temsilcilerimizin bina kirası ve ortak harcama katkı paylarına ait giderlerini Şube Gider bütçesi çerçevesinde Genel Merkezden olur alarak yapmaları,

Her ay şube dosyasında aylık Gelir-Gider Tablosu, İl/İlçe Temsilciliklerine ait Gelir-Gider Tablosu, kasa, banka özet çizelgesinin ve Banka hesap ekstrelerinin Genel Merkeze birlikte gönderilmesi,

Şubelerin temsilciliklerden her hafta slip listelerini istemeleri ve tahsil edilemeyen sliplerin şubece takibinin yapılmasına dikkat edilmesi,

Şubelerde ve bağlı temsilcilikler ile Merkeze Bağlı Temsilciliklerde elden tahsilat yapılmaması,

Denetim Kurulu raporlarına, açıklamalı cevap yazılması,

Şubelerin tahmini bütçelerini (bir önceki ayın gerçekleşen gelirleri ile bir sonraki ayın tahmini giderlerini) her ayın 25‘inde Genel Merkeze gönderilmesi,

Temsilcilik dosyalarının usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve Şube ve Temsilciliklerin İzleme Çizelgesi ile takip edilmesi,

Temsilciliklerden her ay temsilcilik dosyalarının düzenli ve ilkelere uygun olarak gönderilmesinin sağlanması,(Aylık Gelir-Gider özet çizelgesi, Mesleki Denetim Defteri Fotokopisi(o ay içinde yapılan işlere ait) Fatura veya serbest meslek gelir makbuzu+tahsil fişi (dekont slip veya fiş)+ sözleşmenin birleştirilerek gönderilmesi O ay içinde yapılan temsilcilik harcamalarına ait fatura veya fişlerin eklenmesi, Banka dekontu, posta çeki veya slip ile yapılan tahsilatlara tahsilat fişinin kesilmesi),

Şube ve Temsilcilik dosyalarının zamanında Genel Merkeze gönderilmesi,

Temsilciler dosyalarını her ayın 7‘sinde şubeye, şubelerde sayman tarafından gerekli inceleme ve onay işleminden sonra her ayın 15‘inde genel merkeze gönderilmesi,

II- Temsilcilik Dosyasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular;

Aylık Gelir-Gider özet çizelgesi hazırlanması,

Temsilcilik Aylık Gelir-Gider çizelgesi hazırlanması,

Mesleki Denetim Defteri fotokopisi (o ay içinde yapılan işlere ait)‘nin eklenmesi,

Fatura veya serbest meslek gelir makbuzu + Tahsil Fişi (dekont, slip veya fiş) + SÖZLEŞME‘nin birleştirilerek gönderilmesi,

Fatura veya serbest meslek gelir makbuzlarının asıllarına İPTAL EDİLEMEZ Kaşesinin basılması,

O ay içinde yapılan temsilcilik harcamalarına ait Fatura veya fişlerin eklenmesi,

Banka dekontu, posta çeki veya slip ile yapılan tahsilatlara tahsilat fişinin kesilmesi,

Temsilci-Şube-Genel Merkez arasındaki işlemlerin hız kazanması ve para tahsilatının erken yapılabilmesi için slip izleme cetvellerinin 10 günde bir şube merkezine fakslanması,

Mesleki Denetim sürecinde, "Tescil Yenileme" işleminin yapılıp yapılmadığının kontrolüne özen gösterilmesi,gerekmektedir.

Bu genelge Oda Yönetim Kurulunun 07/06/2010 tarih ve 7/84 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, belirtilen hususlara titizlikle uyulması ve iş bu Genelge‘nin tüm bağlı birimlere duyurulması konusunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

 

DAĞITIM       :

Gereği : - Şube Yönetim Kurullarına

                   - Merkeze Bağlı Temsilcilikler

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık