BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME


    KHK‘nin Tarihi - No: 13/12/1983 - 180
    Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/12/1983 - 18251
    
BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT
    AMAÇ:
    Madde 1 - (Değişik madde: 19/11/1986 - 3322/4 md.)
    Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere, kamu yapılarının inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması veya yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırma, afet uygulaması hizmetleri ile inşaatlarının ve bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi kuruluş kanunları ile verilmiş iş ve hizmetlerin yürütülebilmesi, İçin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.
    GÖREV:
    Madde 2 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/2 md.)
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
    a ) (Değişik bent: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
    b ) (Değişik bent: 19/11/1986 - 3322/5 md.) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
    c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
    d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,
    e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,
    f) Ülkenin şart ve imkanlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,
    g) ( Mülga iken yeniden düzenlenen bent: 09/12/2009-5940 S.K./5.mad) Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek,
    h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,
    i) ( Değişik bent: 09/12/2009-5940 S.K./5.mad) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği yetki belgesi vermek,
    j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, kayıtlarını *1* tutmak,
    k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
    l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,
    m) Gerekli görülen hallerde, Kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müesesir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re‘sen onaylamak,
    n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,
    o) Belediyelere ve İl Özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,
    p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.
    r) (Ek bent: 03/06/2010-5983 S.K./6.mad.) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, bu kooperatifler ile üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve denetlemek.
    TEŞKİLAT :
    Madde 3 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
    İKİNCİ KISIM: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI
    MERKEZ TEŞKİLATI :
    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.
    Bakanlık merkez teşkilatı Ek 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
    BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI
    BAKAN:
    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.
    MÜSTEŞAR :
    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.
    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.
    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI :
    Madde 7 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.
    İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ
    ANA HİZMET BİRİMLERİ:
    Madde 8 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/3 md.)
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:
    a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
    b) (Mülga bent: 19/11/1986 - 3322/6 md.)
    c) Afet İşleri Genel Müdürlüğü,
    d) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü.
    YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :
    Madde 9 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/4 md.)
    Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
    a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
    b) İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,
    c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin yıllık icra programlarına giren ve keşif bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilecek üst sınırı geçen her türlü binaları ile tesisatının proje ve keşiflerini incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, kabul heyetlerinde üye bulundurmak,
    d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabilmesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüd, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seçmek,
    e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,
    f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskana ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bulunmak.
    g) Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re‘sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak.
    h) Bakım ve küçük onarım işleriyle ilgili esasları hazırlamak,
    ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
    Madde 10 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 209/17 md.)
    Madde 10 - (Mülga madde: 19/11/1986 - 3322/6 md.)
    AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
    Madde 11 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/6 md.)
    Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
    a) Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak,
    b) Afete uğramış bölgelerde sür‘atle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
    c) Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak,
    d) Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tesbit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak
    e) Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak,
    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
    Madde 12 - ( Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 209/17 md.)
    b) (Düzenlenen bent: 03/06/2010-5983 S.K./7.mad.) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile Bakanlığa verilen görevleri ve yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
    c) (Düzenlenen bent: 03/06/2010-5983 S.K./7.mad.) Yapı kooperatifçiliğinin gelişmesi ve işleyişi ile ilgili tedbirler almak, kooperatiflere mali destek sağlanmasına yardımcı olmak, teknik destek sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak,
    h) ( Değişik bent: 09/12/2009-5940 S.K./6.mad) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içindeki harita ve plan işleri ile inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen, ilgili mevzuatında belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; tutulan kayıtları da dikkate alarak yetki belgesi vermek, bu faaliyetler ile etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik işleri ile ilgili olarak yurt dışında müteahhitlik hizmeti verenler hakkında gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgililerin kayıtlarını tutup değerlendirmek ve belge vermek,
    TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
    Madde 12 - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 209/7 md.)
    Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
    a) Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat malzemeleri ile sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tesbitler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücü tedbirler üzerinde çalışmak, sonuçlarının mevzuatta yer almasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projeleri hakkında ilgili kuruluşlara görüş vermek,
    b) Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye‘nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme esaslarını belirlemek,
    c) Türkiye‘de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
    d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir alt yapı tesislerinin projeye esas standartlarını hazırlamak,
    e) Sivil savunma bakımından çeşitli harp silahı ve vasıtalarının tesislerine karşı hangi yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağına ilişkin esasları tespit etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulmasını sağlamak ve uygulamanın takibini yaptırmak,
    f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını izlemek; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi amacıyla seminerlerin, kursların düzenlenmesinde yardımcı olmak, eğitim merkezleri açmak ve yönetmek, burs işlerini yürütmek,
    g) Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kullanılması amacıyla bilgi işlem ve değerlendirme çalışmaları yapmak, elde edilen bilgilerin dağıtımını sağlamak,
    h) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında, kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat alanlarında iş yapan ve gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,
    Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarındaki yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, ilgililerin sicillerini tutmak,
    ı) Bakanlığın yabancı ülkelerle ve yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, uluslararası seviyede yapılacak her türlü toplantıların organizasyonunu sağlamak, diğer ülkelerde bayındırlık ve iskan konularındaki gelişmeleri izlemek ve elde edilen bilgileri ilgili birimlere aktarmak, yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderileceklerle ilgili çalışmalar yapmak, yabancılarla ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyon sağlamak,
    j) Bu faaliyetlerle ilgili dökümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yapmak,
    k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
    Madde 13 - (Mülga madde: 08/06/1984 - 209/17 md.)
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ
    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ :
    Madde 13 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:
    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
    b) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,
    c) (Değişik bent: 08/06/1984 - KHK - 209/8 md.) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,
    d) Hukuk Müşavirliği,
    e) Bakanlık Müşavirleri.
    f) (Mülga bent: 08/06/1984 - KHK - 209/8 md.)
    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ:
    Madde 14 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 209/17 md.)
    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:
    Madde 14 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:
    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
    c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak.
    Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.
    YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI:
    Madde 15 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/9 md.)
    Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:
    a) Bakanlıkça havale olunan, her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat işleri ile ilgili anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamak,
    Kararlar mevcudun oy çokluğuyla verilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. Mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınmayan kararlarla ilgili konular, Bayındırlık Kuruluna intikal eder.
    b) Bakanlık kuruluşları arasında teknik koordinasyon ve işbirliği gerektiren ortak konuları inceleyerek görüşlerini Makam‘a sunmak,
    c) Bakanlık birimlerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek, yasama organı üyelerince düzenlenen kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,
    d) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak,
    e) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili her türlü teknik gelişmelerden ülkede uygulanması faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak,
    f) Bakan veya müsteşar tarafından verilen konularda araştırma, inceleme ve benzeri hizmetleri yürütmek.
    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:
    Madde 16 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/10 md.;Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)
    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:
    Madde 17 - a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalar da gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,
    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri tasarıları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.
    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:
    Madde 18 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmibeş Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.
    Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.
    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ:
    Madde 19 - (Ek madde: 08/06/1984 - KHK - 209/11 md.)
    Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER
    YARDIMCI BİRİMLER:
    Madde 20 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/12 md.)
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:
    a) Personel Dairesi Başkanlığı
    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
    c) Savunma Sekreterliği
    d) Özel Kalem Müdürlüğü.
    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
    Madde 21 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
    a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
    b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
    c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.
    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
    Madde 22 - Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 20/13 md.)
    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,
    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,
    h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
    ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,
    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
    l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.
    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:
    Madde 23 - Savunma Sekreterliği, Özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.
    Madde 24 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 209/17 md.)
    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:
    Madde 24 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/14 md.)
    Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
    d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.
    ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞ
    TAŞRA TEŞKİLATI :
    Madde 25 - Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.
    BAĞLI KURULUŞLAR :
    Madde 26 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bağlı kuruluşları, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüdür.
    DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER
    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI :
    Madde 27 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşunun her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.
    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:
    Madde 28 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
    BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜREKLİ KURUL VE ŞURALAR
    SÜREKLİ KURUL VE ŞURALAR:
    Madde 29 - (Değişik madde: 15/07/2003 - 4927 S.K./1. md.)
    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının sürekli kurulu Bayındırlık Kurulu, şuraları ise Bayındırlık ve İskan Şurası ile Toplu Konut Şurasıdır.
    Şuralarda alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olup, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakan onayı ile uygulamaya konulabilir.
    Şuraların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları altı ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU :
    Madde 29/A - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
    BAYINDIRLIK KURULU :
    Madde 30 - Bayındırlık Kurulu : Müsteşarın başkanlığında, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, ana hizmet birimleri ve bağlı kuruluşların genel müdürleri, Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Üyeleri ile Bakan tarafından seçilecek üç Bakanlık müşavirinden meydana gelir. Genel Müdürlerin bulunmamaları halinde Genel Müdürler yardımcılarından birini, Kurula katılmak üzere görevlendirirler. Müsteşarın bulunamaması halinde Yüksek Fen Kurulu Başkanı Kurula başkanlık eder.
    Bayındırlık Kurulu, aşağıdaki görevleri yapar :
    a) İnşaat işlerinden doğan ve Yüksek Fen Kurulunda karara bağlanmış olup, Bakanlık makamı tarafından bir defa daha bu Kurulda incelenmesine lüzum görülen veya Yüksek Fen Kurulunda üçte iki çoğunlukla karara bağlanamayan anlaşmazlıkları, Bakanlık son mercii olarak kanun, sözleşme ve şartlaşma hükümlerine göre inceleyip en geç bir ay içinde karara bağlamak,
    b) Yeni Fiyat tayini anlaşmazlıklarını inceleyip kesin fiyatı tesbit etmek,
    c) Bakanlıkça havale edilecek Bayındırlık hizmetleri ile ilgili konuları inceleyip istişarı nitelikte mütalaarını bildirmek.
    Bu bent gereğince verilen istişari kararlar. Bakan onayı ile uygulanır.
    Bayındırlık Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Karara karşı görüşte olanlar, görüşlerini yazılı olarak karara eklerler. Çekimser oy kullanılamaz.
    Bayındırlık kurulunun kesinleşen kararları bütün yöneticiler, görevliler ve ilgililer için bağlayıcıdır. Ancak kurulun kararlarından doğacak sorumluluk, yalnızca bu kurul kararlarını alanlara aittir.
    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ :
    Madde 30/A - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.
    Madde 31 - (Mülga madde: 08/06/1984 - KHK - 209/17 md.)
    YETKİ DEVRİ:
    Madde 31 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
    BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
    KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
    Madde 32 - (Değişik madde: 08/06/1984 - 209 KHK - 15 md.)
    Kamu kurum ve kuruluşları; katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler; 2 nci maddenin (n) bendinde belirtilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.
    Belediyelerince yapılmış veya yaptırılmış imar ve şehir alt yapı tesisleri planları ile varsa değişikliklerinin onaylı birer örneğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesi zorunludur.
    9 uncu maddenin (a), (b), (c) bentlerindeki hükümler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kuruluşlara uygulanmayabilir.
    BAKANLIĞIN DİĞER YETKİLERİ:
    Madde 33 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/16 md.)
    Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve özellik arzeden her türlü araç, makina ve yedek parçalarını satın almaya; idarenin makinalarını işin müteahhidine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gerektiğinde kiraya vermeye; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait iş makinalarını kira karşılığında sağlamaya; bakım ve onarım için atölye ve ambarlar kurup işletmeye, gerekli idare ve personel binalarını yapmaya ve sosyal tesisler kurmaya; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.
    9 uncu maddenin (a) ve (b) bentleri dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak her türlü yapı, (.....) bunların tesisat, proje ve benzeri işlerini ve şehir imar planları ile alt yapı tesislerini imkanları nisbetinde yapmaya veya yaptırmaya ve bu işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Bu işlere ait her türlü giderler ilgilileri tarafından hazineye ödenir. Ödenen para hazinece bir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde açılacak özel tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla devredilir.
    ATAMA:
    Madde 34 - 23 Nisan 1981 gün ve 2481 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devir edebilir. Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.
    KADROLAR:
    Madde 35 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
    İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER:
    Madde 36 - Bu kanun hükmündeki kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli mevzuatla Bayındırlık Bakanı ve Bakanlığına, İmar ve İskan Bakanı ve Bakanlığına verilen görev, yetki, hak ve muafiyetler. Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Bakanlığına intikal etmiştir.
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:
    Madde 37 - 24/06/1938 tarih ve 3487 sayılı kanun ile 13/07/1972 tarih ve 1609 sayılı kanun ve değişiklikleri 14/05/1958 tarih ve 7116 sayılı kanun ile bu kanunun ek ve tadilleri, ile diğer kanunların bu kanun hükmünde kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
    YÜRÜRLÜK:
    Madde 38 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    YÜRÜTME:
    Madde 39 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
    GEÇİCİ HÜKÜMLER
    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/18 md.)
    Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığından personeli ile birlikte devredilmiş ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.
    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/19 md.)
    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
    Bakanlığa devredilen kadrolardan Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığının ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Bayındırlık ve İskan Bakanı bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.
    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.
    Yukarıdaki fıkralar kapsamındakilerden yeni kadrolarına atanmış sayılanlar dışında kalanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.
    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.
    Geçici Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
    Geçici Madde 5 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/20 md.)
    Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetlerin mevcut taşra teşkilatı tarafından Bakanlığın uygun göreceği şekilde yürütülmesine devam olunur.
    Geçici Madde 6 - (Değişik madde: 08/06/1984 - KHK - 209/21 md.)
    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, Bakanlıkça tespit edilecek birimler veya personel tarafından yerine getirilir.
    Yeni kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar, 6785 sayılı Kanun ve ekleri ile, imar mevzuatına ilişkin diğer kanunlarla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilen görevlerin, birinci fıkraya göre yürütülmesine devam olunur.
    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
    Geçici Madde 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlıklarına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiş sayılır.
    KHK YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
    19/11/1986 - 3322 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:
    Geçici Madde 1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşla ilgili 1986 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, deniz dahil her türlü araç gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.
    Geçici Madde 2 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görev alanına giren her türlü yapım, hizmet ve alım işleri için Bayındırlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile müteahhitler arasında imzalanmış bulunan sözleşmelerde geçen "Bayındırlık Bakanlığı" ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ibareleri, "Ulaştırma Bakanlığı" olarak anlaşılır.
    Diğer kanunlarla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmiş olup Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce yürütülen görev, yetki ve hizmetler, Ulaştırma Bakanlığının aynı adlı Genel Müdürlüğü eliyle tedvir olunur.

Mesleki Tüze Listesi

Yukarı Çık