HKM

Künye

Ekler
Derginin tamamını içerir (987 KB)

Sayı: 49-48   Yıl: 1984


İçindekiler

İ Ç İ N D E K İ L E R

Dergiden Mektup 4

Uluslararası Harita Mühendisleri. Federasyonu (FIG)  5

I.U.G.G. XVIII Gonel Kurulundan izlenimler31

39. Fotogrametri Haftasının Ardından44

Bulgaristan‘da Jeodezinin Gelişmesi. 50

Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Jeodezik temel Ağlar 60

Bulgaristan‘da Mühendislik Jeodezisi (Ölçmeleri) 66

Bulgaristan‘da Kadastro.. 70

Bulgaristan‘da Kent ve Köylerin Planlanması ve Kurulması 75

Bulgaristan Halk Cumhuriyetinin Arazi Düzenlemesi  80

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti‘nin 1/5000 ve 1/10000 Ölçekli Topoğrafik Haritası 85

Bulgaristan‘da Fotogrametrinin Durumu ve Gelişmesi  89

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti‘nde Kartografik Çalışmalar 94

Türkiye‘de Kırsal Toprak Düzenlemeleri  98

FIG Teknik - Bilimsel Komisyonlarının çalışmaları 120-139

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık