HARİTA BÜLTENİ

Künye

Ekler
(1-10)sayfaları içerir (2456 KB)
(11-20)sayfaları içerir (1268 KB)
(21-29)sayfaları içerir (518 KB)
(30-39)sayfaları içerir (231 KB)
(40-49)sayfaları içerir (3813 KB)
(50-55)sayfaları içerir (1623 KB)
(56-60)sayfaları içerir (2965 KB)
(61-65)sayfaları içerir (3190 KB)
(66-71)sayfaları içerir (2057 KB)
(72-82)sayfaları içerir (1478 KB)
(83-92)sayfaları içerir (3020 KB)

Sayı: 59   Yıl: MART 2005


İçindekiler

 • 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Ss 3)
 • Odamızın Kuruluşunun 50. Yılı Etkinlikleri (Ss16)
 • Bir Yılın Ardından Cengiz DAĞDELEN (Ss 23)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne (Ss 31) 
 • Çevre ve Orman Bakanlığı‘na (Ss 34)
 • Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Ss 36) 
 • Boru Hatları ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Yusuf ÇİÇEK (Ss 39)
 • I. Çevre ve Orman Şurası Üzerine (Ss 44)
 • Oda Güncesi (Ss 45)
 • Bir Dost‘un, Bir Güzel insanın Ardından Arif DELİKANLI (Ss 46)
 • Küresel Eylem Günü 19 Mart 2005 A. Fahri ÖZTEN (Ss 48)
 • Şubelerimizden Haberler(Ss 50)
 • Aramızdan Ayrılanlar - Atananlar -Evlenenler- Doğanlar (Ss 89)
 •  Duyuru, 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu (Ss 92)

Başlarken

Merhaba sevgili dostlar, haber bültenimizin 59 uncu sayısı ile yeniden bir­likteyiz. 21. yüzyılın, diğer bir deyişle üçüncü bin yılın, ilk beş yılında, dünya coğ­rafyasında yaşanılan; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve toplumsal vb. geliş­melere bakıldığında yine açlık, sefalet, yoksulluk, sömürü, baskı, şiddet, savaş, kan ve gözyaşının hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Küresel sömürgeci impara­torluklar ve emperyalizm; yaşamını idame ettirebilmek ve bunalımdan çıkabil­mek için, saldırılarını en vahşi biçimde sürdürmeye devam etmektedir. Küresel saldırıyla dünya halkları daha da yoksullaştırılırken, IMF, Dünya Bankası (DB)ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) eliyle ulusal ekonomiler çökertilmekte, işgal ve sa­vaş yöntemleri ile küresel saldırılar kalıcı konuma getirilmek istenmektedir. Yeni dünya .düzeninde " güçlü olan haklıdır" kavramı; geçerlilik kazanmaktadır. Em­peryalist ülkeler hegemonyalarını devam ettirebilmek için kendi güvenliklerini ileri sürerek, terör ve tehditleri bahane ederek, siyasal güç ile birlikte, askeri gü­cü en acımasız şekilde kullanmaya devam etmektedirler.

Her türlü baskı ve saldırılara, emperyalizme, diktatörlüğe, ırkçı milliyetçiliğe ve tutucu politikaya karşın, Kırgızistan‘dan Ekvador‘a, Ortadoğu ve Asya‘dan Av­rupa‘ya değin, birçok ülkede ve bölgede halk hareketleri filizlenmekte ve geliş­mektedir. Küresel ısınma karşısında ekolojik dengenin korunması, savaşa karşı barışın, özgürlüğün, demokrasinin, emekten ve halktan yana politikaların birlik­te savunularak, küresel direnişin örgütlenmesi ise hızla yol almaktadır. Başka bir dünya mümkün haykırışları asla susmamalıdır.

Kapitalist küreselleşme sürecinin katmerlediği işsizlik, yoksulluk, toplumsal dışlanma, milliyetçi ve ırkçı hareketlerin güçlenmesi için elverişli zemin oluştu­ruyor. Demokratikleşme sürecini tamamlayamamış ülkemizde, kökten ırkçı ve şoven yaklaşımların, etnik, cemaat ve mezhep tabanında şuursuzca yapılan kış­kırtmaların insanlarımıza, halkımıza nelere mal olduğu ne kadar canların kaybe­dildiği, asla unutulmamalıdır.

İnsan olmanın en temel niteliği, kendi geleceğine sahip olma gücünde yatar. Bireysel hak ve özgürlüklerin savunulması, her türlü baskı, zulüm ve sömürü ile insan hakları ihlallerine karşı mücadele edilmesi, emperyalist güçlerin ve organi­zasyonların saldırılarına karşı emekten ve halktan yana tavır ve duruş sergilene-bilmesi örgütlü yapılardan geçmektedir. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten, gelir dağılımına kadar sosyal devlet ilkesi temelinde insana dair bir yaşamın ya­ratılmasında, herkese sorumluluk ve görev düşüyor. Bu görevi ve sorumluluğu ötelemek asla doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Sevgili arkadaşlar; 1987 yılında ilki yapılan Türkiye Harita ve Bilimsel Teknik Kurultayı‘nın 10 uncusu bu yıl, 28 Mart-01 Nisan 2005 tarihlerinde, ODTÜ Kül­tür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Yoğun bir çalışma dönemi sonrası ba­şarılı bir şekilde gerçekleştirilen kurultayın açılış konuşmalarının özetini, sonuç bil­dirgesi metnini, istatistiki bilgileri bültenimizin bu sayısında sizlere ulaştırıyoruz.

1954 yılında 6235 sayılı yasa çerçevesinde TMMOB bileşeni olarak kurulan Odamızın 50 nci yıl kutlamaları şubelerimiz ve Oda tarafından düzenlenen etkin­liklerle devam etmektedir. Odamızın ilk genel kurulunun yapıldığı tarih (8 Ocak 1955) dikkate alınarak, 8 Ocak 2005 tarihinde bir panel ve kokteyl içeren etkin­lik düzenlendi. Odamızın kuruluş çalışmalarına katılan üyeler ile oda yönetim ku­rulu başkanlığı yapan üyelerimizin temsilen katılımı ile gerçekleştirilen panelde oda çalışmaları, tarihsel sürece paralel ülkede yaşanılan ekonomik, sosyal ve toplumsal olaylar, mesleki gelişmeler üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirildi. Kokteylde ayrıca; meslekte 50 yılını dolduran üyelerimize plaket verildi. Panele katılanların görüşlerine özetle bültenimizde yer verdik.

Değerli dostlar; bültenimizin bu sayısında ayrıca; Odamızın 39 uncu çalışmadönemin bir yıllık değerlendirilmesini konu alan "Bir Yılın Ardından" konulu ya­zı, Kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılar, Odamızın da çalışmalarına ağır­lıklı katıldığı "Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"," BOTAŞ Boru Hatları ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" makalesi, "Oda Gün­cesi"..... Şubat 2005 tarihinde kaybettiğimiz sevgili hocamız Muzaffer Şerbetçi

ardından kaleme alınan "Bir dostun, Bir Güzel insanın Ardından" içerikli yazı, "Küresel Eylem Günü" konulu makale, Şubelerimizin etkinlikleri ve bölgelerinden haberler ile üyelerimize ilişkin atananlar, evlenenler, doğanlar ve aramızdan ay­rılanlar, bölümünü bulabilirsiniz. Öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.

Sevgilerimizle..

Yayın Kurulu

 

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık