KADASTRO BİLGİSİ-GÜNCELLENMİŞ 9.BASKI   (PROF. HÜSEYİN ERKAN)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 240

 
Giriş

13

İçindekiler

 

 •  İÇİNDEKİLER
 • 1. GİRİŞ
 • 1.1. Tanımlar, Kavramlar 18
 • 1.1.1. Kadastro 18
 • 1.1.2. Tapulama 20
 • 1.1.3. Tapu 20
 • 1.1.4. Parsel 20
 • 1.1.5. Ada 22
 • 1.1.6. Tapu – Kadastro İlişkisi 22
 • 1.1.7. Tapulama - Kadastro İlişkisi 23
 • 1.2. Kadastro Tarihi Hakkında Özet Bilgi 24
 • 1.2.1. İlk Çağlarda Kadastro 24
 • 1.2.2. Fransa Kadastrosu 25
 • 1.2.3. Almanya Kadastrosu 26
 • 1.2.4. İspanya`da Kadastro Çalışmaları 27
 • 1.2.5. Hollanda`da Kadastro Sisteminin Tarihsel Gelişimi 29
 • 1.3. Kadastro Türleri ve İçerikleri 30
 • 1.3.1. Vergi Kadastrosu 31
 • 1.3.2. Hukuk Kadastrosu 31
 • 1.3.3. Ekonomik Kadastro 32
 • 1.3.4. Çok Yönlü Kadastro 32
 • 1.3.3. Arazi Bilgi Sistemi 32
 • 1.4. Kadastro – Toprak Mülkiyeti İlişkileri 33
 • 1.4.1. Taşınmaz Mal Kavramı 33
 • 1.4.2. Mülkiyet Kavramı 33
 • 1.4.3. Toprağın Önemi ve Çoğaltılamazlığı 34
 • 1.4.4. Mülkiyet Türleri 35
 • 1.4.4.1. Eski Yunan`da Toprak Mülkiyeti 35
 • 1.4.4.2.Eski Roma`da Toprak Mülkiyeti 35
 • 1.4.4.3. Fransız Devriminde Toprak Mülkiyeti 36
 • 1.4.4.4. Diğer Bazı Düşünürlerin Mülkiyet Hakkındaki Görüşleri 37
 • 1.4.4.5. Günümüzde Özel Mülkiyet Anlayışı 37
 • 1.4.4.6. Toplumcu Mülkiyet Görüşü ve Savunanlar 37
 • 1.4.4.6.1. Özel Mülkiyet Görüşünü Eleştirenler 38
 • 1.4.4.6.2. Toplumcu Mülkiyet Görüşünü Benimseyenler 38
 • 1.4.4.6.3. Kamu Mülkiyeti 39
 • 1.4.5. Türklerde Toprak Mülkiyeti 40
 • 1.4.5.1. Eski Türkler`de Toprak Mülkiyeti 40
 • 1.4.5.2. Osmanlı İmparatorluğu`nda Toprak Mülkiyeti Sistemi 41
 • 1.4.5.3.1858 Arazi Kanunnamesi 42
 • 1.4.6. T.C. Anayasaları`nda Mülkiyet Hakkı 44
 • 1.4.7. Mülkiyet ve Sınır Belirlemede Kadastro 45
 • 1.5. Türkiye`de Kadastro Çalışmaları 45
 • 1.5.1. Osmanlı İmparatorluğu`nda Kadastro 46
 • 1.5.2. Cumhuriyet Dönemi Kadastro Çalışmaları 47
 • 1.5.2.1. 14.04.1924 gün ve 474 sayılı "Artvin, Ardahan, Kars illeriyle Kulp ve Iğdır kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki Arazideki Tasarrufa Ait Kanun"47
 • 1.5.2.2. 22.04.1925 gün ve 658 sayılı Kadastro Kanunu 47
 • 1.5.2.3. 15.12.1934 gün ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 50
 • 1.5.2.4. 15.03.1950 gün ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu 51
 • 1.5.2.5. 21.06.1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu 54
 • 1.5.2.6. 22.02.2005 gün ve 5304 sayılı "Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 56
 • 1.5.2.7. Türkiye`de Kadastrodan Beklenenler 57
 • 1.5.2.7.1. T.C. Anayasa Mahkemesinin Kadastro Yorumu 58
 • 1.5.2.7.2. Kalkınma Kadastro İlişkileri 60
 • 1.5.3. Avrupa Birliği`nde Kadastro 62
 • 1.5.3.1. Arazi Yönetimi Kavramı ve Önemi 62
 • 1.5.3.2. Avrupa Birliğinde Kadastro Öngörüleri 65
 • 1.6. Kadastronun İçeriği 66
 • 1.6.1. Kadastro Kavramı 66
 • 1.6.2. Kadastro Bilgileri 67
 • 1.6.3. Kadastro - Taşınmaz Mal Değerleme İlişkisi 68
 • 1.6.4. FIG`de Kadastro İçeriği 70
 • 1.6.5. İspanya Kadastrosu`nda Değer Öğesi 70
 • 1.6.6. Türkiye Kadastrosunun Değer Öğesi 71
 • 1.6.6.1. 658 Sayılı Kadastro Kanunu`nda 71
 • 1.6.6.2. Harita Kadastro Reform projesi (HAKAR)`nde:71
 • 2. KADASTRO YAPIMI 73
 • 2.1. Kadastroda Gözetilmesi Gereken İlkeler 73
 • 2.1.1. Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri 73
 • 2.1.1.1. Tescil İlkesi 73
 • 2.1.1.2. Açıklık İlkesi 73
 • 2.1.1.3. Devletin Sorumluluğu İlkesi 74
 • 2.1.1.4. Devlete Güven İlkesi 74
 • 2.1.1.5. Nedensellik İlkesi 74
 • 2.2. Kadastro Çalışmalarına Başlama 75
 • 2.2.1. Kadastro Bölgeleri 75
 • 2.2.2. Kadastro Ekibi 75
 • 2.2.2.1. Kadastro Ekibi Bilirkişileri 76
 • 2.2.2.2. Bilirkişilerin Nitelikleri 77
 • 2.2.3. Kadastro Komisyonu 78
 • 2.2.3.1. Komisyonun Kuruluşu 78
 • 2.2.3.2. Komisyonun Görevleri 79
 • 2.2.4. Kadastro Hazırlıkları, Bilgi ve Belge Toplama 80
 • 2.2.5. Kadastro Çalışma Alanı  81
 • 2.2.5.1. Kadastro Çalışma Alanı Duyuruları 81
 • 2.2.5.2. Kadastro Çalışma Alanı Sınırlandırması 83
 • 2.2.5.2.1. Kadastro Çalışma Alanı Sınırlarının Arazide Belirlenmesi 83
 • 2.2.5.2.2. Çalışma Alanı Sınırına İtiraz 87
 • 2.2.5.2.3. Mülki Sınırda Değişiklik 88
 • 2.2.5.3. Çalışma Alanı İçinde Bulunan Ormanların Kadastrosu 88
 • 2.2.5.4. Çalışma Alanı Sınır Krokisi 91
 • 2.2.5.5. Fotogrametrik Pafta İle Çalışılan Yerlerde Kadastro Çalışma Alanı Sınırlandırması 92
 • 3. TAŞINMAZ MAL SINIRLANDIRMA 93
 • 3.1. Ada Bölümleme, Krokisi ve Hazırlanması 93
 • 3.2. Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 97
 • 3.2.1. Klasik Yöntemle Sınırlandırma Çalışmaları 98
 • 3.2.1.1. Sınırlandırma İşlemleri ve Sınırlandırma Krokileri 98
 • 3.2.1.1.1. Mülkiyet Çizgileri ve Özel İşaretleri 100
 • 3.2.1.1.2. Arazide Belirsiz Sınırlar 100
 • 3.2.1.1.3. Sınırlandırma Krokilerinde Detayların Gösterilmesi 101
 • 3.2.1.1.4. Mülkiyet Sınırları Üzerindeki Detaylar 101
 • 3.2.1.1.5. Binaların Gösterilmesi 102
 • 3.2.1.1.6. Dini Yapıların ve Diğer Yapıların Gösterilmesi 103
 • 3.2.1.1.7. Diğer Tesislerin Gösterimi 107
 • 3.2.1.1.8. İrtifak Haklarının Gösterimi 107
 • 3.2.1.1.9. Kara ve Demir Yollarının Gösterilmesi 109
 • 3.2.1.1.10. Sokak Kapılarının Gösterilmesi 110
 • 3.2.1.1.11. İmar Ada ve Parselleri 110
 • 3.2.1.1.12. Tapu Haritalı Parseller 111
 • 3.2.1.1.13. Kat Hakları 112
 • 3.2.1.1.14. Kat Mülkiyeti Uygulamaları 113
 • 3.2.1.1.15. Yerleşilmemiş Alanlarda Sınırlandırma Krokileri 113
 • 3.2.2. Fotogrametrik Yöntemle Çalışmalarda Sınırlandırma..114
 • 3.2.2.1. Tanıtma İşaretleri 114
 • 3.2.2.2. İdentifikasyon 116
 • 3.2.2.3. Verifikasyon 116
 • 3.2.2.4. Fotogrametrik Haritaların Kadastro Çalışmalarında Kullanılma İlkeleri 118
 • 3.2.2.5. Konum Kontrolü 118
 • 3.2.2.6 Fotogrametrik Haritalar ile Yapılacak Kadastral Çalışmalar 119
 • 3.2.3. Sınırlandırma Krokilerinde Yazılar ve Rakamlar 121
 • 3.2.4. Sınırlandırma Krokilerinde Düzeltmeler 122
 • 3.3. Orman Sınırlarında Taşınmaz Mal Sınırlandırma 123
 • 3.4. Meraların Sınırlandırılması ve Tespiti 125
 • 3.4.1. Meranın Tanımı 125
 • 3.4.2. Duyuru 125
 • 3.4.3. Sınırlandırma ve Tespit 126
 • 3.4.4. Mera Olarak Belirlenebilecek Yerler 126
 • 3.4.5. Meraların Tahsisi 127
 • 3.4.5.1. Meraların Hukuksal Durumu ve Tahsis 127
 • 3.4.5.2. Tahsis Kararının Bildirilmesi, İlân, İtiraz ve Kütüğe Kayıt 127
 • 3.4.5.3. Mera Özel Siciline Kayıt 127
 • 3.5. Sınırlandırma Kroki Örnekleri 128
 • 4. KADASTRODA ÖLÇME İŞLERİ 131
 • 4.1. Detay Ölçmeleri 131
 • 4.1.1. Ölçü Yöntemleri 131
 • 4.1.1.1. GPS Yöntemiyle Detay Ölçüleri 132
 • 4.1.1.2. Detay Ölçme Doğruluğu 133
 • 4.1.2. Elektronik Takeometre İle Detay Ölçüsü 134
 • 4.1.3. Yapılaşmış Alanlarda Prizmatik Yöntemle Detay Ölçüleri 135
 • 4.2. Ölçü Krokileri ve Özellikleri 137
 • 5. KADASTRO ÇİZİM İŞLEMLERİ 143
 • 5.1. Kadastroda Planın Anlam ve Önemi 143
 • 5.2. Kadastroda Çizim İşleri 144
 • 5.2.1. Pafta Sistemleri 144
 • 5.2.1.1. Ada Pafta Sistemi 145
 • 5.2.1.2. Dolu Pafta Sistemi 145
 • 5.2.1.3. Kadastro Pafta Altlıkları 147
 • 5.2.1.4. Pafta Kenar Bilgileri 147
 • 5.2.1.5. Pafta Çizimi 149
 • 5.3. Pafta Bölümlendirmesi 149
 • 5.3.1. 1/2500 Ölçekli Haritalar Yönetmeliği 149
 • 5.3.2. 100K Sistemi Pafta Bölümleme 151
 • 5.3.3. Ülke Pafta Bölümleme Sistemi 152
 • 5.2. Yüzölçümü Hesaplamaları 159
 • 6. KADASTRO ÇALIŞMALARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ 165
 • 6.1. Askı İlanı 165
 • 6.2. Mahalle / Köy Klasörleri 168
 • 6.3. Tapu Kütüklerinin Hazırlanması 168
 • 6.4. Tapu Müdürlüğüne Devir İşlemleri 172
 • 6.5. Merkeze Gönderilecek Belgeler 172
 • 7. KADASTRONUN YAŞATILMASI 173
 • 7.1. Taşınmaz Mallarda Değişim Süreci 174
 • 7.2. Değişikliklerin İzlenmesi 175
 • 7.2.1. Kadastroda Hukuki Değişiklikler 175
 • 7.2.2. Kadastroda Cins Değişiklikleri 176
 • 7.2.3. Kadastroda Şekil Değişiklikleri 178
 • 7.2.3.1. Ayırma İşlemleri 179
 • 7.2.3.2. Birleştirme İşlemleri 180
 • 7.2.3.3. Yoldan İhdas (Parsel Oluşturma) İşlemleri 181
 • 7.2.3.4. Aplikasyon 182
 • 7.2.3.5. Parselin Yerinde Gösterilmesi 184
 • 7.2.3.6. Kamulaştırma Haritaları 185
 • 7.2.3.7. Parselasyon Haritaları (İmar Planları) 186
 • 7.2.8. İrtifak Hakkı Kurulması İşlemleri 188
 • 7.2.8.1. Arzi (Yersel) İrtifak Hakları 188
 • 7.2.8.2. Şahsi İrtifak Hakları 189
 • 7.2.8.2.1. İntifa Hakkı 189
 • 7.2.8.2.2. Oturma Hakkı 189
 • 7.2.8.2.3. Üst Hakkı 189
 • 7.2.8.2.4. Kaynak Hakkı 190
 • 7.2.8.3. Diğer İrtifak Hakları 190
 • 7.2.8.4. Teknik İçerikleri İrtifak Hakkı Tescilinde Yetki 190
 • 7.3. Kadastro Planlarının Sayısallaştırılması 192
 • 7.3.1. Sayısallaştırmaya Konu Haritalar 193
 • 7.3.2. Sayısallaştırmanın İşlem Adımları 194
 • 7.3.3. Geçici Koordinatların Elde Edilmesi 194
 • 7.3.4. Geçici Koordinatların Kontrolü 196
 • 7.3.5. Arazi Kontrolü, Koordinatların
 • İyileştirilmesi ve Dönüşüm 196
 • 7.3.6. Sayısallaştırmada Yanılma Sınırları 197
 • 7.3.7. Ölçü Değerlerine Göre Yapılan Sayısallaştırmalar 197
 • 7.3.8. Paftalardan Okunarak Üretilen Değerlerle
 • Sayısallaştırmalar 198
 • 7.3.9. Sayısallaştırılan Noktaların Konum Doğrulukları 200
 • 7.3.10. Yüzölçümü Hesapları,
 • Karşılaştırmalar ve Düzeltmeler 200
 • 7.3.11. Kontrol işlemleri 201
 • 7.3.12. Yeni Planların Çizimi ve Onayı 201
 • 7.3.13. İlân ve Diğer İşlemler 202
 • 7.3.13.1. Bilgilendirme 202
 • 7.3.13.2. Askı İlân Cetvellerinin Düzenlenmesi ve İlânı 202
 • 7.3.13.3. Askı İlânı İçinde Açılan Davalar 202
 • 7.3.13.4. Paftalara Belirtme Yapılması 203
 • 7.4. 3402 / 22.a Uyarınca Yeniden Kadastro Yapımı 204
 • 7.4.1. Uygulamanın Kapsamı 206
 • 7.4.2. 22.a Uygulamasını Gerektiren Nedenler 207
 • 7.4.3. 3402/22.a Uygulaması Hazırlık Çalışmaları 209
 • 7.4.3.1. Uygulama Alanının Belirlenmesi 209
 • 7.4.3.2. Uygulama Raporunun Hazırlanması 210
 • 7.4.3.3. Uygulama Alanının İlânı ve
 • Belirtme Yapılması 211
 • 7.4.3.4. Uygulama Öncesi Hazırlık Çalışmaları 211
 • 7.4.3.5. Ada ve Mevki İlânı 212
 • 7.4.3.6. Ada ve Parsel Numaralarının Verilmesi 214
 • 7.4.3.7. Uygulama Başladıktan Sonraki
 • Akit ve Tescil İşlemleri 214
 • 7.4.4. 22.a Uygulamasında Parsel Sınırlandırma 215
 • 7.4.4.1. Yol, Dere, Ark ve Benzeri
 • Yerlerde Sınırlandırma 217
 • 7.4.4.2. Alan Dengeleme Plânı 217
 • 7.4.5. Ölçü ve Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesi 218
 • 7.4.6. Plân Aplikasyonu ve Ada Ölçü Krokisi 219
 • 7.4.6.1. Ada raporu 219
 • 7.4.6.2. Tutanak Düzenlemesi 219
 • 7.4.6.3. Sınırlandırma Krokisi 220
 • 7.4.6.4. Uygulamada Yeni Eklentilerin
 • (Muhdesat) Durumu 220
 • 7.4.6.5. Uygulamada Yapı ve Tesislerin Durumu ve
 • Cins Değişikliği 220
 • 7.4.6.6. Yüzölçümü Hesapları ve Karşılaştırma 221
 • 7.4.6.7. Uygulama Öncesinde Davalı Taşınmaz
 • Malların Durumu 221
 • 7.4.6.8. İtirazların Komisyon
 • Tarafından İncelenmesi 222
 • 7.4.6.9. İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi 223
 • 7.4.6.10. Askı İlan Çizelgelerinin
 • Kapsamı ve Askı İlanı 223
 • 7.4.6.11. Askı İlânı Süresinde Açılan Davalar 224
 • 7.4.7. Uygulamanın Kesinleştirilmesi 224
 • 7.5. Teknik Hatalar ve Düzeltilmesi 225
 • 7.5.1. Ölçü Hataları ve Düzeltilmesi 225
 • 7.5.1.1. Ölçme ve Ölçü Yöntemleri 225
 • 7.5.1.2. Prizmatik Yöntemde Ölçü Hataları 226
 • 7.5.1.3. Takeometrik Yöntemde Ölçü Hataları 226
 • 7.5.1.4. Elektronik Uzunluk Ölçerle
 • Yapılan Ölçü Hataları 227
 • 7.5.2. Ölçü Hatasının Düzeltilmesi 227
 • 7.5.3. Sınırlandırma Hatalarının ve Düzeltilmesi 227
 • 7.5.3.1. Sınırlandırma Hataları 227
 • 7.5.3.2. Sınırlandırma Hatasının
 • Düzeltilemeyeceği Durumlar 229
 • 7.5.4. Çizim Hataları ve Düzeltilmesi 229
 • 7.5.4.1. Çizim (Tersimat) Hataları 229
 • 7.5.4.2. Çizim Hataları Çeşitleri 230
 • 7.5.5. Hesaplama Hataları ve Düzeltilmesi 230
 • 7.5.6. 5304 sayılı Yasa ve Düzeltme 231
 • 7.5.6.1. Doğrudan Düzeltilebilecek Hatalar 231
 • 7.5.6.2. Düzeltmenin İlgilisine Bildirimi 231
 • 7.5.6.3. Kesin Değerle Tescilde
 • Ölçü Tekniği Koşulu 231
 • 7.5.7. Düzeltme İle İlgili Özel Durumlar 232
 • 7.5.8. Düzeltmede İzlenecek YoL 232
 • 8. KADASTRODA ARŞİV İŞLERİ 234
 • 8.1. Kadastroda Arşivin Anlamı ve Özelliği 234
 • 8.2. Kadastro Bilgi ve Belgelerinin Arşivi 235
 • 8.2.1. Merkez Arşivi 235
 • 8.2.2. Yetki ve Sorumluluk 235
 • 8.2.3. Merkez Arşivinde Toplanacak Bilgiler ve Belgeler 236
 • 8.2.4. Yerel Arşiv 236
 • KAYNAKLAR 239 

 

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık