ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞ SÜREÇLERİ, PARSELASYON PLANLARI VE DAĞITIM CETVELLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ   (HKMO KIRSAL VE KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ KOMİSYONU)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 24

 
Giriş

522

Sunuş

Bilindiği gibi Odamız mesleğimizle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili her alanda meslektaşlarımızın çalışmalarını kolaylaştıran yayınlara öncülük etmektedir.

İnsanların toprakla ilişkisi, toprağa müdahalesi ve toprağı/araziyi kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün gelinen noktada, çağdaş ülkeler içinde kalkınmakta olan bir ülke olarak Anayasa`mızda Medeni Kanun`da güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkının, yeni oluşturulup tescil edilecek parsellerde de korunabilmesi için iş akışının yönlendirilmesi; arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin parselasyon planları ve dağıtım cetvellerinin yapılması aşamalarında şeffaflığın, hukukiliğin sağlanması gerekliliği doğmuştur.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu Kılavuzu ilk taslağı, Odamız "Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu" Başkanı Hüseyin Ülkü öncülüğünde Muğla ili ve çevresinde görev yapan ve Odamızın çeşitli organlarında görev alan değerli harita mühendislerinin yaptığı toplantılardaki titiz incelemelerle tasarı haline getirildi.

2015 yılında Ankara`da yapılan 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı`ndaki özel oturumda yeni şekli verilen tasarı, Odamızca, tüm şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimize gönderilerek görüş istendi. Bu görüşler doğrultusunda Komisyonumuzca son şekli verilerek 3 Ekim 2017 tarihinde kesinleştirildi.

Bu kılavuz, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca beş yıllık imar programı kapsamında İmar Kanununun 18`inci maddesine göre yapılacak olan arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinde uygulama başlangıcından tescilin gerçekleştiği ana kadar yapılan tüm hukuki ve teknik iş ve işlemlerin açıklanması ve bir yol haritasının oluşturulmasını kapsamaktadır.

Bu nedenle kılavuz kitabımızın, en başta arazi ve arsa düzenlemesini yapan müellifin hazırladığı parselasyon planlarını - dağıtım cetvellerini bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz, nitelikli ve kolay anlaşılır kılacağına ve böylece kişilerin mülkiyet haklarını özenle korumasını sağlayacağına, yeni bir standart oluşturarak idarelerin kontrol etmelerini kolaylaştırarak toplumun güvenini arttıracağına inanıyoruz.

Kılavuzun hazırlanmasında büyük emek harcayan başta komisyon başkanımız Hüseyin Ülkü olmak üzere komisyon üyelerine ve katkısı olan tüm meslektaşlarımıza HKMO olarak teşekkür eder, Kılavuzun mesleğimize, meslektaşlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlara yararlı olmasını dileriz.

ERTUĞRUL CANDAŞ
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ADINA
NİSAN 2018

Ekler

Arazi ve Arsa Düzenlemesi İş Süreçleri, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu (2515 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık