Mesleki Açılımlar Kurultayı Çalışma Gruplarının Raporları   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 155

 
Sunuş

SUNUŞ 

Teknolojide yaşanan ilerlemeler mühendislik disiplinleri üzerinde son yıllarda önemli bir etki ve değişim yaratmış, farklı alt uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, disiplinlerarası birlikte çalışma süreçlerinin ağırlığını önemli oranda artırmıştır. Yaşanan bu değişimin ve ortaya çıkan dinamiklerin en çok etkilediği disiplinlerden birisi de Harita/Geomatik Mühendisliği olagelmiştir. Bu değişim dinamiği, ülkemizin öznel koşullarında geçmişten günümüze tartışılan bir dizi soruna yeni başlıklar eklenmesine neden olmuş, bu dinamik sürece ilişkin somut ve uzun erimde uygulanabilir nitelikte politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi zorunlu duruma gelmiştir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, gerek genel kurullarında, gerekse gerçekleştirdiği mesleki bilimsel ve teknik etkinliklerde var olan gelişim dinamikleri ile yaşanan sorunların ele alındığı ve olası hedeflerin ortaya konulduğu politikaları tartışmaya açmaya özen göstermiştir. 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilen Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı salt bu başlık üzerine odaklanan bir etkinlik olarak ön plana çıkmıştır. Bu etkinliğin gerçekleşmesinden bu yana aradan geçen zaman diliminde mesleğimizde önemli bir dizi değişim yaşanmıştır. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin yürürlüğe girmesi, TUSAGA-Aktif sisteminin devreye girmesi, yenileme kadastrosu çalışmalarının hız kazanması, arazi yönetiminin arsa düzenlemeleri, taşınmaz değerleme ve kentsel dönüşüm gibi farklı alanlarındaki gelişmeler, LİHKAB`ların faaliyet yürütmeye başlamaları, lazer tarama ya da LIDAR tekniklerindeki ilerlemeler, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaşan kullanımı, bulut teknolojisi ve internet uygulamalarında yaşanan hızlı değişim aradan geçen 15 yıllık zaman dilimindeki gelişmelere örnek olarak verilebilir. Gelişmeler salt teknolojinin yarattığı değişimle sınırlı kalmamış, Harita/Geomatik Mühendisliği lisans programlarının sayıları giderek çoğalmış, istihdam alanına yönelik kaygılar daha da boyutlanmaya başlamıştır. 2002 yılında yaklaşık 7.800 üyeye sahip olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın üye sayısı 2017`ye gelindiğinde bu sayının iki katına ulaşmış durumdadır. Bu durum Odamızın örgütlenme modelinin de gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özetle, Harita Mühendisliği disiplini büyüyen, bir yandan geleneksel uygulama alanlarını sürdürürken diğer yandan farklı alanlarda da çalışmalar yürütmeye başlayan, ayrıca diğer disiplinlerle çok farklı konularda ortak çalışmaları olan bir disiplin durumuna gelmiştir. Yaşanan bu değişim dinamiğine refleks olarak kısa, orta ve uzun erimli meslek politikalarının geliştirilmesine kolektif bir biçimde odaklanma gereği, geleceğimiz için önemli ve değerlidir. Bu politikaların geliştirilmesi kuşkusuz var olan durumun ve sorunların nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerinde şekillenecek; teknik, ekonomik, kültürel, sosyal, kısaca her ölçekteki faaliyetin mesleğimiz açısından doğru ve derinlemesine değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Mesleki Açılımlar Kurultayı, bu gereksinim çerçevesinde HKMO 45. Olağan Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda İstanbul Şubesi`nin yürütücülüğünde "Yol Haritamızı Çiziyoruz" mottosu ile 7-89 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul`da gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen bu etkinlik kapsamında temel konularda çalışma yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulmuş; aşağıda listelenen bu gruplar birer moderatörün yürütücülüğünde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 

• Eğitim Sorunlarımız ve Politikalar Çalışma Grubu

• Kamu Kurumlarındaki Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu

• Özel Sektör Sorunları ve Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu

• Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubu

• HKMO Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu

• Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubu 

• Teknolojinin Mesleğe Uyarlamaları Çalışma Grubu

• Yerel Yönetimler Çalışma Grubu 

Çalışma grupları Oda Genel Merkezimizin ve Şubelerimizin katkılarıyla ve desteğiyle farklı kentlerde üyelerimizle bir araya gelinen etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmiş, anket vb. araçlarla rapor hazırlıklarına altlık oluşturacak verileri sağlama çabasına girmiş, üye kişilerle ve kurumlarla görüşerek sözlü ve yazılı görüşlerine başvurmuş ve Kurultay Yürütme Kurulumuzun hazırlamış olduğu çalışma yönergesi çerçevesinde gerçekleştirdiği bu çalışmalarının ürünü olarak Kurultayımızda tartışılmak üzere konularına ilişkin taslak raporlar hazırlamıştır. 

 

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi`nde düzenlenen ve (…) kayıtlı katılımcının izlediği Mesleki Açılımlar Kurultayı`nın açılış oturumunda "Bizleri Bekleyen Gelecek" konulu bir panel düzenlenmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ruşen KELEŞ`in yönettiği, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Afşar TİMUÇİN, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kurtar TANYILMAZ, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Güven Gürkan ÖZTAN ve İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Caner GÜNEY`in konuşmacı olarak katıldığı bu panelde felsefe, iktisat, siyaset bilimi, kentleşme/şehircilik ve teknoloji konuları ekseninde insanlığı nasıl bir geleceğin beklediği üzerinde durulmuştur. 

 

Kurultayın ikinci ve üçüncü günlerinde düzenlenen oturumlarda çalışma grupları raporlarını sunmuş, katılımcılar soru, değerlendirme ve eleştirileri ile sunumlara zenginlik katmış; nitelikli ve verimli bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Kurultayın kapanış oturumu ise yapılan tartışmalar ekseninde gerçekleştirilen bir forumdan oluşmuştur. Forum oturumu da nitelikli katkıların sunulduğu bir tartışma ortamı yaratmıştır. 

Mesleki kamuoyu ile paylaştığımız ve Odamız etkinliklerinde son zamanlarda üretilen en önemli belgelerden biri olan bu belge, çalışma gruplarımızın kurultayda yapılan katkıları da içerecek şekilde son durumunu verdikleri çalışma grubu raporlarından oluşmaktadır. Yapılan tartışmalar ışığında ortaya konulan görüşleri ve önerileri içeren bu metin kuşkusuz Odamızın geleceğe yönelik politikalarının belirlenmesinde önemli bir altlık olacaktır. Yapılan öneriler kapsamında ortaya konulacak eylem planlarının Oda Genel Kurulu başta olmak üzere mesleki platformlarda karar altına alınmasının ve uygulanmasının izlenmesinin geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 

Başarıyla gerçekleştirilen kurultay organizasyonunun gerçekleştirilmesine emek ve katkı koyan HKMO Organlarına, Çalışma Gruplarımıza, yerellerdeki etkinliklere katılarak ya da farklı platformlarda sözlü ve yazılı olarak görüş, düşünce ve önerilerini paylaşan üyelerimize, görüşlerini sunan kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerine, düzenlenen panelimize katılarak kurultayımızı zenginleştiren bilim insanlarımıza ve kurultay organizasyonunun nitelikli kılınması için özveri ile çalışan Oda emekçilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. 

Mesleki Açılımlar Kurultayı Yürütme Kurulu 

 

 

Ekler

MAK Çalışma Gruplarının Raporları (8602 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık