KADASTRO BİLGİSİ   (PROF.HÜSEYİN ERKAN)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 240

 
Sunuş

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ YENİ BASKIYA SUNUŞ

 

Bilgi üreten ve bilginin yönetimi bakımından zengin bir toplum, ekonomik, teknolojik ve bilimsel yönden ilerlemeler kaydederek insanlarının refah seviyelerinin yükselmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Gelişen çağdaş toplumlarda insanlar kendi yeteneklerini, becerilerini, duygularını geliştirme olanağı bulabilmektedirler. Eğitimin, bireyin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç olduğu; diğer taraftan eğitimin yaşam boyu sürekliliği ve gerekliliği; bununla beraber insanlığın başarılı bir geleceğe ulaşmasında tüm yaşamını kapsayan bir etkinlikler bütünü olduğu görülmektedir. Eğitimin sınırı olmadığı gibi yer ve zaman kavramı da yoktur.

 

Diğer taraftan çağımızda bilgi hızla yer değiştirmektedir. Bütün bilgilerin yaklaşık %80`ini mekan/konum bilgilerinin içerdiği, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Günümüzde kadastro, toprak/insan ilişkilerini modelleyen bir bilgi sistemi olarak tanımlanmaktadır. Mekansal bilgi sistemlerinin temelini ise "harita kadastro bilgileri" oluşturmaktadır.

 

Bütün toplumlar için, ekonominin iç dinamiği ve yaşamın temel kaynağı topraktır. Yeri başka bir biçimde doldurulamayacak bu çok değerli varlığın, gelecek kuşakların yaşamlarını tehlikeye düşürmeyecek biçimde kullanılması ve korunması bütün insanlığın temel görevidir. Mülkiyet haklarının anayasal güvenceye kavuşmasında, arsa ve arazi üzerindeki tüm bilgilerin tutulmasın-da, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin yerine getirilmesinde, kent/coğrafi bilgi sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde tapu ve kadastronun temel işlevi olduğu tartışılmazdır.

 

Ülkemizde 1925 yılından bu yana Kadastro çalışmaları devam etmektedir. Son yıllarda özel sektörden hizmet alma yöntemi ile ilk tesis-kuruluş kadastrosu tamamlanmak üzeredir. Ülke yüzölçümünün yaklaşık %60`ında yapılan kadastro çalışmaları ile kırk yedi bin köy ve mahalle biriminin kadastrosu yapılmış olup dört bin mahalle ve köy biriminin kadastro çalışmaları halen devam etmektedir.

 

Bununla birlikte kadastronun tek elden yürütülmesi gerekliliği vardır. Bu yönde mevzuat düzenlemeleri adım adım gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla kadastronun her yönüyle yenileme çalışmaları zorunlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Önemli adımlardan biri de taşınmazların değer haritalarının yapılmasıdır. Her iki konuda da yürütülmekte olan çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.
 
Odamız, demokratik bir meslek kuruluşu olarak kuruluş yılı olan 1954`ten bu yana dünyayı, ülkeyi, yaşamı tanıyan, algılayan, sorgulayan, bilimin ışığında ve aklın yol göstericiliğinde oluşturduğu politikaları yaşama geçiren bir anlayış içerisindedir.

 

Odamız, meslek alanımıza yönelik tüm çalışmaları sürdürmenin yanında toplumsal alana yönelik olarak da meslek alanlarımızdan hareketle oluşturduğu politikalarla sürece müdahale etmektedir.

 

Meslek alanımıza yönelik teknik, bilimsel ve uygulayıcı yayınların yapılması, geliştirilmesi, kurum ve kuruluşlar ile meslektaşlarımıza ve öğrenci kardeşlerimize ulaştırılması, Odamızın çalışma anlayışı içerisinde yer almaktadır.

 

Bu bakış açısı ile 1989 yılında Sevgili Hocamız Prof. Hüseyin ERKAN tarafından hazırlanan ve Odamızca baskısı yapılarak Odamızın yayınları arasında yer alan "Kadastro Bilgisi" kitabının güncelleştirilmiş yeni  baskısını yine aynı anlayış ve bilinçle sunuyoruz.

 

"Kadastro Bilgisi" kitabını güncellenmiş şekliyle tekrar Odamız yayınlarına kazandıran Prof. Hüseyin ERKAN Hocamıza ve güncellenmesinde katkılarından dolayı başta HKMO 6. Dönem Kadastro Komisyonu Başkanı Hüseyin KOÇAK olmak üzere Kadastro Komisyonuna teşekkürü borç biliriz.


TMMOB
HKMO 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Kasım 2018 / Ankara

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık